Ulga na ekspansję

04.12.2023 | Podatkowe to i owo

Ekspansja na rynku krajowym, czy wejście na nowe rynki wiąże się z dużymi kosztami. Mogą one stanowić barierę dla niektórych przedsiębiorców. W celu jej usunięcia, ustawodawca wprowadził możliwość dodatkowego odliczenia kosztów uzyskania przychodu, w przypadku ponoszenia wydatków na określone cele związane z ekspansją (ulga na ekspansję).

Z ulgi na ekspansję skorzystają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych (z wyłączeniem korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Ulga dotyczy wydatków ponoszonych na:

 1. uczestnictwo w targach (organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika, zakwaterowanie i wyżywienie pracowników i podatnika),
 2. działania promocyjno-informacyjne,
 3. dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
 4. przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
 5. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Podatnicy ponoszący te wydatki mogą odliczyć je dwukrotnie – na zwykłych zasadach jako koszt uzyskania przychodu oraz w ramach ulgi. W ramach ulgi można odliczyć maksymalnie 1 mln zł.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest zwiększenie w ciągu dwóch kolejnych lat przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych przez siebie, tj:

 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, lub
 • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
 • osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Niespełnienie tego warunku rodzi obowiązek doliczenia kwoty ulgi do przychodu za ostatni rok, w którym należało spełnić obowiązek zwiększenia przychodów.

Ulgę można odliczyć w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniesiono koszty. Jeżeli w zeznaniu podatkowym wykazano stratę albo uzyskany dochód jest niższy od przysługującego odliczenia, to z ulgi można skorzystać w ciągu kolejnych 6 lat.

Z wydanych w tym przedmiocie interpretacji podatkowych dowiadujemy się, że wytworzeniem produktu nie będzie stworzenie zestawu z użyciem produktów, które są nabywane przez podatnika. Taki zestaw nie stanowi rzeczy wytworzonej, a jest rzeczą zakupioną (0111-KDIB2-1.4010.433.2022.1.AR). Za produkt dotychczas nieoferowany nie można też uznać samą zmianę gramatury, technologii czy receptury (0111-KDIB1-3.4010.366.2021.1.MBD). Ponadto ulga przysługuje wyłącznie producentom. Nie skorzystają z niej podmioty, które zleciły produkcje komu innemu, nawet jeśli towar będzie wyprodukowany pod ich znakiem towarowym, lub z ich receptury (0111-KDIB1-3.4010.241.2022.1.IZ i 0114-KDIP2-1.4010.192.2022.1.KW).

Zgodnie z wydanymi interpretacjami do kosztów poniesionych na działania promocyjno-informacyjne zaliczają się także wydatki na kampanie reklamowe produktu, prowadzone w internecie, także gdy usługa jest rozliczana przez zapłatę za każde kliknięcie reklamy. Kosztem będą również koszty wynagrodzeń pracowników za czas pracy poświęcony na prowadzenie i aktualizację strony internetowej, czy na przygotowanie banerów reklamowych (0111-KDIB1-1.4010.188.2022.2.BS). Poza tym do kosztów promocyjno-informacyjnych można zaliczyć:

 • przygotowanie materiałów reklamowych (np. druku katalogów),
 • korzystanie z zagranicznych platform sprzedażowych (Amazon, Archiproducts),
 • przygotowywanie tekstów reklamowych, projektowanie i wysyłka newsletterów,
 • udostępnianie materiałów reklamowych na specjalnie przygotowanych iPadach,
 • współpracę z tzw. influencerami zagranicznymi (osobami, które promują produkty spółki w mediach społecznościowych na rynkach zagranicznych),
 • zarządzanie hostingiem oraz projektowanie, optymalizacja i wdrażanie stron WWW,
 • nabycie usług podmiotów pośredniczących w zakładaniu i obsłudze zagranicznych kont sprzedawców na platformie Amazon w innych krajach, a także rozpoczęcia współpracy z innymi marketplace’ami operującymi za granicą,
 • wynajem domu pokazowego (showroom), który służy prezentacji, promocji i szkoleniom w zakresie produktów,
 • zakup biletów lotniczych dla członków delegacji podatnika, którzy na miejscu zajmują się prezentacją i promocją produktów spółki w domu pokazowym (showroom),
 • zakwaterowanie i wyżywienie osób związane z pobytem, prezentacją i promocją produktów spółki w domu pokazowym (showroom). (0111-KDIB2-1.4010.412.2022.1.AR).

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 4 grudnia 2023 r.

autor/redaktor cyklu:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl