Zmiany w prawie – listopad i grudzień 2023 r.

05.12.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Pierwszy grudniowy poranek, jak co miesiąc poświęcamy zmianom w prawie, które pojawiły się w listopadzie i grudniu. Po intensywnym legislacyjnie roku, w ostatnich dwóch miesiącach niewiele już się dzieje, ale pojawiło się kilka zmian i zapowiedzi zmian związanych z najważniejszą zmianą w tym roku, a więc z reformą planowania przestrzennego, o których warto napisać.

Rozporządzenie w sprawie formularza aktów planowania przestrzennego

W dniu 20 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane jedno z pierwszych rozporządzeń wydanych w związku z reformą planowania przestrzennego. Na podstawie art. 8g ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Minister Rozwoju i Technologii wydał rozporządzenie w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego z dnia 13 listopada 2023 r.

Formularz ten ma być wykorzystywany do składania:

  1. wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego,
  2. uwag w procedurze konsultacji społecznych,
  3. wniosków o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego oraz
  4. wniosków i rezygnacji, o których mowa w art. 8f ustawy.

Ten ostatni przypadek dotyczy praw interesariuszy do złożenia wniosku o informowanie ich za pomocą poczty elektronicznej o każdorazowym udostępnieniu w Rejestrze Urbanistycznym danych lub informacji o aktach planowania przestrzennego, ich zmianach i kolejnych krokach w procedurze ich przyjmowania (zakres informacji określony został w art. 67h ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Oznacza to, że od dnia 27 listopada 2023 r. obowiązuje jeden wzór formularza dla wszystkich aktów planowania przestrzennego. Formularz może być składany zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Warto o tej zmianie pamiętać, w szczególności, że w najbliższych miesiącach zapewne czekają wielu z Państwa intensywne prace nad planami miejscowymi.

Inne rozporządzenia do reformy planowania przestrzennego

W zakresie pozostałych rozporządzeń, które miały zostać wydane w związku z reformą planowania przestrzennego – która przypomnijmy weszła w życie w dniu 24 września 2023 r., dalej są na etapie rządowego centrum legislacji. Rozporządzenia, na których wydanie czekamy to:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy – ostatnia zmiana z dnia 9 listopada 2023 r. wskazuje, że projekt został skierowany do konsultacji społecznych.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ostatnia zmiana z dnia 5 października 2023 r. wskazuje, że projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Dziś nie będziemy wchodzić w szczegóły, poczekamy na ich ostateczny kształt. Państwa zaś będziemy na bieżąco informować o postępach prac legislacyjnych.

Projekt zmiany terminu na uchwalenie planów ogólnych

W dniu 28 listopada 2023 r. w Sejmie został złożony poselski projekt ustawy dotyczącej cen energii elektrycznej, gazu oraz ciepła (druk nr 72). W ramach tego projektu zostały zaproponowane zmiany mające na celu przesunięcia terminu dla gmin na uchwalenie planów ogólnych i tym samym obowiązywania studiów uwarunkowań o dwa lata dłużej.

Z treści art. 13 ww. projektu wynika zmiana przepisu przejściowego, zmieniająca datę uchwalenia planów ogólnych z dnia 31 grudnia 2025 r. na dzień 31 grudnia 2027 r. Jak jednak słusznie wskazuje PZFD, zmiana ta ma charakter niekompletny i wymaga dodatkowego uzupełnienia. Projektodawcy nie zaproponowali bowiem zmiany przepisu zakazującego wydawania decyzji o warunkach zabudowy od dnia 1 stycznia 2026 r. w przypadku braku planu ogólnego (art. 59 ust. 3 reformy planowania). Bez wątpienia wymaga to uzupełnienia – w przeciwnym razie nawet przez dwa lata (do czasu uchwalenia planu ogólnego) nie będzie możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Zwracamy uwagę, że projekt zmian ogranicza się tylko do jednego, powyższego przepisu. Oznacza to, że decyzje o warunkach zabudowy, które nie uprawomocnią się do 31 grudnia 2025 r. będę ważne tylko przez 5 lat.

Projektodawcy nie zakładają też zmiany utraty mocy specustawy mieszkaniowej, który reforma skróciła do 1 stycznia 2026 r. (gdzie pierwotnie miał obowiązywać do 2028 r.).

Zobaczymy, czy na etapie prac legislacyjnych zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany – o tym też będziemy Państwa oczywiście informować.

A już za tydzień wracamy do tematu współwłasności i przeanalizujemy, jaki ma ona wpływ na procedurę wydawania pozwolenia na budowę.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 4 grudnia 2023 r.

autor/redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl