Nowelizacja prawa budowlanego – jak zalegalizować samowolę budowlaną po nowelizacji?

29.06.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa alert, w którym omawiamy zagadnienia mające doniosłe znaczenie dla wielu osób, dotyczą bowiem problemów związanych z legalizacją samowoli budowlanych. Obecnie procedura legalizacji samowoli budowlanej jest nie tylko skomplikowana i czasochłonna, ale i kosztowna, w związku z czym nowelizację przepisów należy ocenić bardzo pozytywnie.

Pamiętajmy, że z samowolą budowlaną mamy do czynienia zarówno w przypadku, gdy budujemy obiekt budowlany bez dokonania wymaganego zgłoszenia, bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (o tym jakie obiekty buduje się na podstawie pozwolenia na budowę, a jakie na podstawie zgłoszenia, pisaliśmy w naszych poprzednich artykułach – link, link), jak również wtedy, gdy otrzymaliśmy sprzeciw urzędu od naszego zgłoszenia.

Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów wszczęcie postępowania legalizacyjnego możliwe jest tylko z urzędu. Tymczasem, nowelizacja przyznaje inwestorowi uprawnienie do podjęcia decyzji, czy wszczęte z urzędu postępowanie ma być kontynuowane. Organ najpierw wyda więc postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych, w którym pouczy on inwestora o możliwości zalegalizowania obiektu oraz konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej wraz z zasadami jej ustalenia. Wówczas inwestor będzie miał 30-dniowy termin na złożenie wniosku o zalegalizowanie samowoli budowlanej. W przypadku gdy Inwestor zdecyduje się złożyć wniosek organ nałoży na niego obowiązek przedstawienia określonych ustawą dokumentów w wyznaczonym terminie, który nie może być jednak krótszy niż 60 dni.

Na podstawie złożonych dokumentów organ ustali opłatę legalizacyjną, po uiszczeniu której wyda decyzję o legalizacji. W takiej decyzji powinien zatwierdzić projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz zezwoli na wznowienie robót budowlanych, o ile budowa nie była jeszcze zakończona.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie procedury tzw. uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej, w przypadku, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Należy jednak pamiętać, że wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie możliwe, jeżeli przed upłynięciem 20 letniego terminu organ wszczął już postępowanie legalizacyjne.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru będzie zobowiązywał do przedstawienia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia. Do dokumentów legalizacyjnych należą:

  1. oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
  2. geodezja inwentaryzacyjna powykonawcza obiektu budowlanego;
  3. ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz czy pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Tak więc, w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie obowiązku dostarczania organowi projektu budowlanego oraz zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku, gdy miejscowy plan nie obowiązuje). Przedłożenie do organu kompletnych dokumentów oraz pozytywnej ekspertyzy spowoduje wydanie decyzji o legalizacji, która stanowić będzie podstawę do legalnego użytkowania obiektu budowlanego. Co niezwykle istotne w przypadku uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie pobierana opłata legalizacyjna!

W tym tygodniu dodatkowo zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie umieściliśmy opracowane porównanie brzmienia przepisów dot. samowoli budowlanej: według obowiązującego stanu prawnego z treścią znowelizowaną. Mamy nadzieję, że taka tabela okaże się pomocna.

Jeszcze raz zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, co można wybudować bez pozwolenia na budowę, ale po zgłoszeniu, a już za tydzień opowiemy Państwu o tym, jak po nowelizacji ma wyglądać projekt budowlany.

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl