Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana. Przedstawiamy najważniejsze rozwiązania.

28.06.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
tarcza antykryzysowa 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, została podpisana przez Prezydenta RP. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1086, a pełny tekst ustawy znajduję się pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086.

Tarcza 4.0 stanowi kolejne uzupełnienie rozwiązań przewidzianych w tarczach 1.0, 2.0 oraz 3.0. Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych zmian i rozwiązań, jakie zostały wprowadzone na mocy tarczy antykryzysowej 4.0. Oto one:

 1. Złożenie wniosku o świadczenie postojowe oraz wniosku o zwolnienie z ZUS możliwe tylko w formie elektronicznej. Dotychczas była możliwość złożenia tego rodzaju wniosków w formie papierowej, zarówno osobiście w oddziale ZUS, jak i pocztą, jednakże ustawodawca postanowił ograniczyć formę złożenia wniosku wyłącznie do formy elektronicznej. Od 24 czerwca 2020 r. wniosek należy złożyć poprzez konto PUE ZUS. Dotyczy to także wniosku o udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz wniosku o odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę.
 2. Możliwość złożenia przez zleceniobiorcę wniosku o świadczenie postojowe bezpośrednio, tj. bez udziału zleceniodawcy/zamawiającego, jeśli odmówi on złożenia wniosku. Do tej pory przepisy umożliwiały złożenie wniosku o świadczenie postojowe wyłącznie za pośrednictwem zleceniodawcy, przez co uprawniony do świadczenia postojowego mógł zostać pozbawiony otrzymania świadczenia w przypadku odmowy lub niedopełnienia formalności przez zleceniodawcę związanych ze złożeniem wniosku. W związku z tą zmianą, pojawił się nowy formularz ZUS RSP-CZ. Złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Termin nowego JPK_V7 został przesunięty na 1 października 2020 r. Pierwotnie nowy JPK_V7 miał obowiązywać od 1 lipca 2020 r.
 4. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci do 8 roku życia zostaje wydłużony do 28 czerwca 2020 r. z mocą wsteczną od 25 maja 2020 r. Co istotne zasiłek przysługuje także wtedy, gdy placówka (szkoła, przedszkole, klub dziecięcy, żłobek) do której uczęszcza dziecko jest otwarta, lecz decyzją rodzica dziecko nie uczęszcza do niej.
 5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Przedsiębiorca może otworzyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne bez zgody sądu, przy czym musi zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, przygotować wymaganą dokumentację oraz obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informację o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.
 6. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania przez przedsiębiorców dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19. Wysokość dopłat to 2% dla małych i średnich przedsiębiorców oraz 1% dla pozostałych przedsiębiorców. Na dopłaty przeznaczono 565 mln zł. Co istotne, z dopłaty będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który nie posiada zaległości w spłacaniu rat.
 7. Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych została rozszerzona na przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w odniesieniu do pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem wprowadzonym w trybie art. 81 kodeksu pracy, przestojem ekonomicznym wprowadzonym na mocy art. 15g tarczy antykryzysowej czy obniżonym wymiarem czasu pracy o którym mowa w art. 15g tarczy antykryzysowej.
 8. Wprowadzenie tzw. „wakacji kredytowych”. Dzięki temu rozwiązaniu kredytobiorca, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, ma możliwość zawieszenia na okres maksymalnie trzech miesięcy obowiązku spłaty kredytu, zarówno w odniesieniu do części kapitałowej jak i odsetkowej. Rozwiązanie to dotyczy kredytów konsumenckich oraz kredytów hipotecznych zawartych przed dniem 13 marca 2020 r. i których termin zakończenia kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.
 9. Pracodawca ma możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy lub objęcie pracowników przestojem ekonomicznym w przypadku, gdy odnotuje istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 10. Pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzednie lata kalendarzowe w wybranym przez pracodawcę terminie, bez konieczności jego zgody oraz z pominięciem planu urlopów, w wymiarze do 30 dni kalendarzowych, a pracownik ma obowiązek taki urlop wykorzystać. Ustawodawca wyłączył tym samym termin 30 września na wykorzystanie zaległego urlopu, przewidziany w kodeksie pracy.
 11. Wprowadzono górny limit kwotowy tj. do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do świadczeń pracowniczych takich jak odprawy, odszkodowania oraz innych podobnych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Dotyczy to pracodawców, którzy w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego odnotowali spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Limit dotyczy także świadczeń wypłacanych z tytułu rozwiązania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, z wyłączeniem umowy agencyjnej.
 12. Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Strona umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, na rzecz której ustanowiono zakaz, na mocy ustawy ma prawo do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji za 7-dniowym terminem.
 13. Przepis dotyczący pracy zdalnej został uszczegółowiony poprzez wskazanie, że praca zdalna może zostać polecona pracownikowi, jeżeli posiada on umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe, a także pozwala na to rodzaj świadczonej pracy. Ponadto pracodawca ma prawo w każdym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej oraz jest obowiązany zapewnić materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej, a pracownik może zostać zobowiązany przez pracodawcę do prowadzenia ewidencji wykonanych czynności.
 14. Do kodeksu wykroczeń została wprowadzona karalność czynu polegającego na utrudnianiu lub udaremnianiu przekazywania informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, karą ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 1 tys. zł. Przepis ten ma na celu w szczególności ochronę niezakłóconego prowadzenia zdalnej komunikacji.
 15. Pracodawca ma możliwość czasowego zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego na ZFŚS oraz obowiązku wypłaty świadczeń urlopowych w okresie stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.
 16. O sześć miesięcy zostaje wydłużona ważność zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed upływem pierwotnego terminu ważności zezwolenia.
 17. Termin na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został wydłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został opracowany na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1086).

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl