Uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. Pakiet wsparcia prawnego.

06.04.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
od dnia 1 kwietnia 2020 roku obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa, czyli szereg przepisów i rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z panującą epidemią COVID-19. Tarcza antykryzysowa, tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje między innymi możliwość uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników.

Przedsiębiorca ma prawo zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Podstawię prawną do uzyskania świadczeń stanowi art. 15g tarczy antykryzysowej.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie może zostać przyznane przedsiębiorcy, który spełnia następujące warunki:

  • Na skutek COVID-19 został wprowadzony przestój ekonomiczny lub doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy osób zatrudnionych,
  • Na skutek COVID-19 odnotował spadek obrotów na warunkach wskazanych szczegółowo w ustawie,
  • Nie posiada zaległości w zapłacie zobowiązań publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
  • Nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości.

W jakiej wysokości oraz na jaki okres przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń?

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może zostać przyznane do wysokości do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wysokość dofinansowania jest zależna od tego, czy przedsiębiorca wprowadził przestój ekonomiczny czy obniżył wysokość wymiaru etatów.

Dofinansowanie do wynagrodzeń może zostać przyznane na czas przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, na okres maksymalnie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania.

Czy dofinansowanie dotyczy tylko pracowników? Czy można otrzymać także dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia?

Dofinansowanie może zostać przyznane zarówno dla pracowników pozostających w stosunku pracy, jak i dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, umowy o pracę nakładczą czy innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Nasze wsparcie prawne dla Państwa

Świadczymy dla Państwa usługi doradztwa prawnego we wszelkich kwestiach związanych z rozwiązaniami tarczy antykryzysowej.

W zakresie uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Ocenę spełnienia przesłanek do otrzymania dofinansowania,
  • Wsparcie prawne we wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru etatów oraz w rozmowach ze stroną pracowniczą, w tym uczestnictwo podczas ustalania warunków pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
  • Doradztwo prawne w przygotowaniu porozumienia z reprezentacją pracowników lub związkami zawodowymi oraz przekazanie porozumienia do właściwego organu,
  • Wsparcie prawne w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opracowanie projektów niezbędnych oświadczeń oraz wsparcie w skompletowaniu dokumentacji,
  • Złożenie wniosku we właściwym wojewódzkim urzędzie pracy,
  • Reprezentowanie przed właściwym wojewódzkim urzędem pracy w sprawie przyznania dofinansowania.

Jeśli moglibyśmy służyć Państwu wsparciem prawnym w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl