Praca zdalna podczas izolacji

02.12.2020 | COVID

W dniu 27 listopada 2020 r. uchwalono Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie wprowadzono możliwość wykonywania pracy zdalnej przez pracowników objętych izolacją domową, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 lub objawy choroby mają łagodny przebieg.

Należy przypomnieć, iż izolację stosuje się wobec osób posiadających pozytywny wynik testu SARS-CoV-2. Co do zasady pracowników poddanych izolacji traktuje się jako osoby niezdolne do pracy, a tym samym uprawnione do ubiegania się o wypłatę wynagrodzenia chorobowego lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby. 

W ustawie przewidziano, iż wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe za zgodą pracodawcy, zatem to pracownik powinien wystąpić z inicjatywą pracy zdalnej i uzyskać zgodę pracodawcy. W przypadku uzyskania zgody, pracownik będzie uprawniony do wykonywania pracy w formie zdalnej i otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia za pracę.

W nowelizacji uwzględniono również, iż w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia pracownika przebywającego w izolacji domowej, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za okres izolacji w trakcie którego nie świadczył pracy zdalnej.

Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Izabela Cybul‑Gruba

Radca prawny
+48 502 469 739 | i.cybul@kglegal.pl