Sytuacja przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa

13.03.2020 | COVID

Z jakimi trudnościami mogą spotkać się przedsiębiorcy w obliczu pandemii koronawirusa w Polsce? Poniżej omówiono najważniejsze konsekwencje wypływajace z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Ustawy o stanie wyjątkowym.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. Czego mogą dotyczyć polecenia?
  1. Ustawa nie reguluje w jakim przedmiocie i czego będą dotyczyć ew. obowiązki nakładane przez Premiera, tym samym należy rozumieć to szeroko i przyjąć, iż polecenie może dotyczyć wszystkich obszarów działalności danego przedsiębiorcy.
  2. Ustawa wskazuje jedynie, że polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno- rozpoznawczych, dochodzeniowo- śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.
 2. W jaki sposób będą wydawane polecenia?
 3. Kto nakłada obowiązki?
 4. W jakiej formie będą wydawane polecenia?
 5. Od kiedy decyzje wiążą przedsiębiorcę?
 6. Możliwość odwołania.
 7. Czy akt prawny przewiduje rekompensatę, odszkodowanie?
 8. Jakie ograniczenia mogą zostać wprowadzone podczas stanu klęski żywiołowej?
  1. zawieszenie działalności określonych przedsiębiorców;
  2. nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
  3. nakazanie pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
  4. zakaz okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju;
  5. nakaz stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
  6. nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
  7. wykorzystanie, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych.
 9. Ponadto, na podstawie ustawy osoby fizyczne oraz prawne mogą zostać zobowiązane do:
  1. oddania do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych;
  2. udostępnienia pomieszczeń osobom ewakuowanym;
  3. użytkowania nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie;
 10. Kto wprowadza?
 11. Na jaki czas może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej?
 12. Kto wprowadza ograniczenia?
 13. Charakter decyzji.
  1. decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia.
  2. mogą być w nagłych wypadkach wydawane ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzane na piśmie;
 14. Możliwość odwołania od decyzji.
  1. odwołanie od nich wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie;
  2. wniesione odwołania podlegają przekazaniu organowi odwoławczemu w terminie 3 dni, a rozpatrzeniu – w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu odwołania;
  3. organem wyższego stopnia w sprawach decyzji wydanych przez starostę i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest wojewoda.
 15. Kto wprowadza.
 16. Na jaki czas.
 17. Ogłoszenie o stanie wyjątkowym.
 18. Zakres ograniczenia praw i wolności:
  1. Ograniczenie dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności;
  2. Ograniczenie swobody uzgadniania cen przez strony umowy, poprzez zakazanie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo nakazanie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
  3. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej, poprzez nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju;
  4. Ograniczenie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych i na morzu terytorialnym, a także na śródlądowych drogach wodnych.
 19. Sposób wprowadzenia ograniczeń:

W przypadku szczególnego zainteresowania tematem możliwego ograniczenia przedsiębiorców w wykonywaniu działalności gospodarczej prosimy o skontaktowanie się z adwokatem dedykowanym dla obsługi Państwa przedsiębiorstwa lub:
Adwokatem Marcinem Zawistowskim – m.zawistowski@kglegal.pl +48 519 353 931
Aplikantką radcowską Izabelą Cybul-Gruba – i.cybul@kglegal.pl +48 502 469 739

Marcin Zawistowski

Adwokat, wspólnik
+48 519 353 931 | m.zawistowski@kglegal.pl


Izabela Cybul‑Gruba

Radca prawny
+48 502 469 739 | i.cybul@kglegal.pl