Ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych cz. 1

17.03.2023 | Wiadomości

Do 2 maja 2023 r. należy rozliczyć się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r.

Ministerstwo Finansów od kilku lat udostępnia usługę „Twój e-PIT”, która pozwala na złożenie deklaracji elektronicznie. Co więcej, jeżeli rozliczamy się na formularzu PIT-37 lub PIT-38 i nie wyślemy deklaracji podatkowej, fiskus uzna za skutecznie złożoną deklarację automatycznie wygenerowaną deklarację. Rozwiązanie to zabezpiecza osoby uzyskujące dochody z umowy o pracę i przychody kapitałowe przed konsekwencjami niezłożenia deklaracji w terminie. W przygotowanych deklaracjach fiskus nie rozliczy jednak ulg, z których możemy skorzystać przy rozliczeniu. Są to m. in.:

Ulga na Internet

Podstawę opodatkowania można obniżyć o wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet. Wysokość odliczenia nie może jednak przekraczać w roku podatkowym kwoty 760 zł. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie przez podatnika faktur wystawionych na niego z tytułu użytkowania Internetu. W przypadku, gdy faktura obejmuje zarówno korzystanie z Internetu, jak i inne usługi (rozmowy telefoniczne, smsy), również można skorzystać z ulgi, jeżeli na fakturze wyodrębniona jest kwota należna za korzystanie z Internetu.

Korzystanie z ulgi jest ograniczone czasowo. Można z niej skorzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata. Wybór od kiedy zacząć korzystać z ulgi zależy od podatnika. Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Jeżeli zdecydujemy się skorzystać z ulgi w jednym roku, musimy również skorzystać z niej w roku następnym, inaczej nie będzie już przysługiwała.

Ulga rehabilitacyjna

Wydatki na cele rehabilitacyjne również można odliczyć od podstawy opodatkowania. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie przez osobę, której wydatki te dotyczą orzeczenia o niepełnosprawności, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej), rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia Z ulgi tej mogą skorzystać: współmałżonek, dzieci, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie, synowie osoby, której dotyczą wydatki, jeśli pozostaje ona na ich utrzymaniu. Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez ww. opiekunów jest, by osoba, której dotyczą wydatki nie uzyskiwała dochodów przekraczających dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego – w 2022 roku było to 16 061,28 zł. Do wydatków kwalifikujących się do odliczenia należą m. in.: adaptacja mieszkania na do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatny przewóz osoby niepełnosprawnej, używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (wydatek do 2280 zł rocznie).

Ulga termomodernizacyjna

Ulga ta dotyczy właścicieli i współwłaścicieli domu jednorodzinnego, także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Odliczeniu od podstawy opodatkowania w tej uldze podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat. W ramach ulgi można odliczyć wydatki m. in. na wymianę drzwi, okien, bram garażowych, ocieplenie budynku, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, instalację fotowoltaiczną, czy pompę ciepła. Limit odliczenia wynosi 53 000 zł. Podstawą zastosowania ulgi jest posiadanie faktur dokumentujących poniesienie kosztu. Ulga ta dotyczy podatnika, więc jeśli podatnika przeprowadził termomodernizację kilku budynków, maksymalna kwota odliczenia nadal wynosi 53 000 zł. Jeżeli natomiast termomodernizację dokonano w budynku mającym kilku współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć od swojego dochodu maksymalnie 53 000 zł.

Ulga prorodzinna

Skierowana jest głównie do rodziców, opiekunów prawnych i rodzin zastępczych małoletnich dzieci. Co istotne osoba korzystająca z ulgi powinna rzeczywiście sprawować władzę rodzicielską, a nie tylko ją posiadać. Rodzic, który przez cały rok podatkowy mieszkał za granicą, nie może skorzystać z tej ulgi. W przypadku dwóch osób uprawnionych do skorzystania z ulgi, mogą oni z niej skorzystać w proporcjach przez siebie ustalonych. W przypadku sprawowania pieczy naprzemiennej, każdy z rodziców może skorzystać z ulgi w 50%. Ustawodawca wprowadził też limit dochodów, przekroczenie którego uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko. Wynosi on 112 000 zł dochodu łącznego obojga rodziców, jeżeli pozostawali oni przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim oraz 56 000 zł dochodu podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. Wyższy limit dotyczy jednak osoby samotnie wychowującej dziecko. Limity dochodu nie będą miały znaczenia przy uldze na dwoje i więcej dzieci. Ulga ta wynosi 96,67 zł za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej nad jednym dzieckiem, w przypadku dwojga dzieci kwota ta dotyczy każdego z nich, w przypadku trojga i więcej małoletnich dzieci: 96,67 zł na pierwsze i drugie, 166,67 zł na trzecie, 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Z ulgi można też skorzystać na pełnoletnie dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, oraz dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 17 marca 2023 r.

autor:

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl