Warunki uzyskania decyzji środowiskowej

01.11.2022 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W naszym kolejnym Poranku dla Budowlanki postaramy się przedstawić Państwu zagadnienie dotyczące warunków na jakich należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, powszechnie znana jako decyzja środowiskowa, nierzadko jest pierwszym etapem rozpoczynającego się procesu inwestycyjnego. Jeżeli Państwa inwestycja może wpływać na środowisko naturalne, bez przedmiotowej decyzji, nie uzyskają Państwo chociażby pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy czy zatwierdzenia projektu scalenia działek. To, jaka inwestycja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, reguluje zarówno ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, jak i ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Zgodnie z później wymienioną regulacją, decyzja środowiskowa jest również konieczna przed dokonaniem zgłoszenia budowy, robót budowlanych, czy zgłoszenia zmiany pozwolenia na użytkowanie obiektu lub jego części. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne dla planowanych przedsięwzięć, które zawsze lub potencjalnie mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskana decyzja jest ważna przez okres 6 lat od dnia uzyskania przez nią waloru ostateczności, chociaż istnieje możliwość wydłużenia tego okresu do 10 lat, o ile w określonych sytuacjach, odpowiedni organ udzieli na to zgody.

W zakresie właściwości urzędu do wydania decyzji środowiskowej, decyduje lokalizacja inwestycji. Aczkolwiek czasami kompetencje ma organ nadrzędny. Zasadniczo decyzje wydają: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta lub Gminy, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych lub Ochrony Środowiska, w Warszawie właściwy Urząd Dzielnicy, albo Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Organ, do którego Inwestor wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej z urzędu dokona oceny, z jakiego rodzajem inwestycji ma do czynienia. Do wniosku inwestor zobowiązany jest dołączyć:

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ale tylko w zakresie przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko), albo
  • kartę informacyjną przedsięwzięcia

oraz:

  • mapę ewidencyjną poświadczoną przez właściwy organ
  • mapę sytuacyjno-wysokościową
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wypis z rejestru gruntów
  • dokument określający strony postępowania, w którym wskazane są numery działek ewidencyjnych, ksiąg wieczystych, imię, nazwisko i adres podmiotu.
  • wykaz działek przewidzianych do przeprowadzenia prac przygotowawczych z oznaczonymi drzewami przeznaczonymi do wycinki.
  • analizę kosztów.

Organ sam oceni oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz wystąpi do innych urzędów z prośbą o opinie. Na odpowiedź mają one 14 dni. W przypadku inwestycji które potencjalnie mogą znacząco oddziaływać, etap opiniowania oraz dokonania oceny może zostać pominięty, jeżeli inwestor nie został zobowiązany do przygotowania raportu. W drugim przypadku urząd na podstawie raportu sprawdzi m.in.: dobra materialne, zabytki, środowisko i warunki życia ludzi, dostępność złóż kopalin, ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy wymagany zakres monitoringu przedsięwzięcia. Sam raport będzie także przedmiotem opinii i uzgodnień właściwych organów administracji, a przede wszystkim Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Należy w tym miejscu podkreślić, że uzgodnienie jest silniejszą formą współdziałania urzędów i brak takiego uzgodnienia uniemożliwia wydanie decyzji środowiskowej.

Wydanie decyzji środowiskowej wiąże się także z zapewnieniem przez organ administracji czynnego udziału społeczeństwa w toku postępowania administracyjnego (przede wszystkim obowiązki informacyjne oraz dotyczące konsultacji społecznych). W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będzie to obligatoryjne, a w przypadku przedsięwzięć zaliczonych do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek ten będzie istniał, ale tylko w sytuacji, gdy stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tj. przygotowania raportu.

Jeżeli po analizie przekazanych dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią oraz uzgodnieniami innych organów, urząd uzna, że nic nie stoi na przeszkodzie wydania decyzji środowiskowej, powiadomi wnioskodawcę. Jeżeli ocena oddziaływania na środowisko będzie inna, wskaże on w decyzji wariant dopuszczony do realizacji. Ustawowy termin na wydanie decyzji wynosi 30 dni jednak nie jest wliczony w ten okres czas na uzyskanie opinii, uzgodnień czy też ewentualnego zawieszenia postępowania.

Procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest kosztowna, czasochłonna i skomplikowana, a rozpatrzenie wniosku często trwa przez wiele miesięcy. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 18 maja bieżącego roku projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany mają przyśpieszyć procedury, co zgodnie z uzasadnieniem projektu ma korzystnie wpłynąć na sytuacje małych i średnich przedsiębiorców. Kluczową zmianą ma być obowiązek badania przez urząd zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki został uchwalony. W związku z zarówno pośrednim jak i bezpośrednim uczestnictwem wielu organów w procedurze wydania decyzji, nowelizacja ustawy ma ułatwić analizę środowiskowo-przestrzenną inwestycji pod kątem lokalizacji siedlisk, obszarów chronionych oraz oddziaływania na środowisko.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 28 października 2022 r.

autor:

Ryszard Wawryczuk

Aplikant adwokacki
+48 501 320 547 | r.wawryczuk@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Michał Kijewski

Wspólnik
+48 502 047 489 | m.kijewski@kglegal.pl