Obowiązek raportowania o transakcjach ponadprogowych i podejrzanych do GIIF

02.11.2022 | Compliance

Jednym z podstawowych zadań każdej instytucji obowiązanej jest informowanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o określonych w ustawie sytuacjach.

W pierwszej kolejności należy dokonać wyjaśnienia dwóch pojęć: transakcji ponadprogowej oraz transakcji podejrzanej.

Transakcja ponadprogowa – kiedy przedmiotem transakcji jest co najmniej 15 000 euro i nie ma tutaj znaczenia czy odbywa się ona w ramach jednej czy kilku operacji, które są ze sobą powiązane.

Transakcja podejrzana – kiedy okoliczności transakcji mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jej legalności a w szczególności kiedy wskazują, że transakcja jest elementem prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Instytucja obowiązana musi przekazywać GIIF informację o:

 1. transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których wartość przekracza 15 000 euro
 2. transferze środków pieniężnych spoza terytorium RP na rzecz odbiorcy, gdzie dostawcą jego usług płatniczych jest instytucja obowiązana

Instytucja obowiązana musi zawiadomić GIIF o:

 1. wpłacie lub wypłacie środków pieniężnych gdy kwota przekracza 15 000 euro
 2. transferze środków pieniężnych gdy kwota przekracza 15 000 euro z wyłączeniem transferu środków pieniężnych:
 • które dotyczą lokaty terminowej tego samego klienta w jednej instytucji obowiązanej
 • krajowego do innej instytucji obowiązanej
 • przeprowadzonego przez instytucje obowiązaną, we własnym imieniu i na własną rzecz
 • przeprowadzonego w imieniu lub na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • przeprowadzonego przez bank zrzeszający banki spółdzielcze

Te informacje należy przekazać GIIF w terminie 7 dni od dnia dokonania transakcji.

Ponadto na instytucji obowiązanej ciąży obowiązek realizowania zaleceń GIIF, które mogą polegać na m. in.:

 • blokadzie rachunku bankowego
 • zamrożeniu innych środków majątkowych
 • nieudzieleniu pożyczki lub kredytu określonemu podmiotowi
 • niedokonaniu płatności

W przypadku gdy instytucja nie dostosuje się do wymogów nałożonych przez ustawę może być nałożona sankcja zarówno karnoprawna, jak i administracyjna w ramach, której mogą być wymierzone wielomilionowe kary pieniężne.

Podsumowując każda instytucja obowiązana powinna raportować każdą transakcję ponadprogową, transakcję podejrzą, przekazywać informację na podstawie których można zidentyfikować instytucję obowiązaną, udostępniać GIIF również inne informacje, które mogą okazać się istotne w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 02 listopada 2022 r.

autor:

Filip Jurczak

Aplikant adwokacki
+48 733 809 890 | f.jurczak@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl