Wypowiedzenie umowy licencyjnej w prawie autorskim

30.11.2023 | Technoglogy

Umowa licencyjna, w przeciwieństwie do umowy przeniesienia praw autorskich, stanowi umowę o charakterze ciągłym, zasadne jest więc ustawowe uregulowanie możliwości i zasad jej wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 68 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
  2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

Na tle powyższego przepisu należy wskazać, że w przypadku umów zawartych na czas oznaczony nie przekraczający 5 lat, ich wygaśnięcie nastąpi z upływem terminu, na jakie strony je zawarły. O ile strony danej umowy nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, umowa nie będzie mogła zostać zakończona jednostronnie przed upływem tego terminu. Warto również wskazać, że umowa licencyjna udzielona na okres dłuższy niż 5 lat, po upływie tego terminu będzie mogła zostać wypowiedziana, tak jak umowa zawarta na czas nieokreślony rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

Omawiane uregulowanie jest szczególnie istotne dla podmiotów, które w prowadzonej działalności zawierają umowy licencyjne na bardzo długie okresy (np. 20 lat), mając na celu stworzenie umowy, która będzie obowiązywała przez bardzo długi czas. W tym kontekście należy również się odnieść do kwestii niewypowiadalności umowy licencyjnej. W doktrynie zdaje się przeważać stanowisko, zgodnie z którym nie ma możliwości zawarcia umowy niewypowiadalnej, co argumentowane jest w ten sposób, że zawarcie takiej umowy ograniczałoby wolność stron i godziło w podstawowe prawa jednostki (tak: E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2021, art. 68). Z drugiej strony można jednak wskazać, że w przypadku licencji niewyłącznych, udzielanych masowo, ryzyko naruszenia praw licencjodawcy jest niewielkie, a przyjęcie braku możliwości zawarcia niewypowiadalnej umowy może tak naprawdę ograniczać swobodę stron w ułożeniu stosunku prawnego i uniemożliwić realizację pewnych schematów i założeń biznesowych.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 17.12.2015 r. (VI ACa 1735/14, Legalis), dopuścił możliwość zawarcia niewypowiadalnej umowy licencyjnej. Dotyczyło to jednak konkretnej sytuacji, gdzie wynagrodzenie licencyjne określono jednorazowo, z płatnością z zawarciem umowy oraz przy założeniu, że umowa ma charakter niewyłączny.

Omawiana kwestia z pewnością dostarcza w dalszym ciągu wątpliwości, a praktyka biznesowa uczestników rynku, szczególnie oparta na doświadczeniach zagranicznych, może przekładać się na chęć zmian obowiązującego prawa.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Paweł Filipek

Adwokat
+48 784 643 344 | p.filipek@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl