Odpowiedzialność karna menedżera

29.11.2023 | Compliance

za niewydanie majątku wchodzącego do masy upadłości oraz za nieudzielanie informacji o stanie majątku upadłego

Zgodnie z treścią art. 522 Prawa upadłościowego dłużnik albo osoba uprawniona do reprezentowania dłużnika może ponieść odpowiedzialność karną za podanie we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwych danych.

Szerzej na ten temat w artykule adwokata Mateusza Grosickiego: „Odpowiedzialność karna menadżerów spółek handlowych w kontekście wniosku o ogłoszenie upadłości spółki”.

Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyna sytuacja, w której potencjalnie dłużnikowi/upadłemu bądź reprezentantowi dłużnika/upadłego grozi odpowiedzialność karna na gruncie ustawy Prawo upadłościowe.

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości i wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości, na dłużniku ciąży jeszcze jedna powinność, której zaniechanie może spowodować wymierzenie kary nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Otóż, zgodnie z treścią art. 523§1 Prawa upadłościowego, karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat podlega upadły, bądź osoba uprawniona do reprezentowania upadłego, który nie wydaje syndykowi całego majątku wchodzącego do masy upadłości, ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów dotyczących jego majątku. Treść tej normy prawa nie budzi większych wątpliwości interpretacyjnych; powinnością upadłego jest wydanie wszystkich składników majątkowych i dokumentów.

Warunkiem karalności jest to, aby w sprawie wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Należy pamiętać, że dla losów potencjalnej odpowiedzialności nie ma znaczenia, w jaki sposób zakończy się postępowanie upadłościowe. Nawet ewentualne późniejsze uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości nie zwalnia od odpowiedzialności karnej, bowiem postanowienie o ogłoszeniu upadłości staje się wykonalne z chwilą jego wydania.

Sam proces wydawania majątku może trwać długo i mieć skomplikowany charakter; dlatego też momentem popełnienia przestępstwa jest również nieudzielenie sędziemu komisarzowi informacji o majątku bądź wyraźna odmowa jego wydania.

Przestępstwo może być również popełnione poprzez podanie nierzetelnych informacji, w tym zakresie w oświadczeniu składanym sędziemu – komisarzowi po myśli art. 57 ustęp 1 Prawa upadłościowego.

Podsumowując – w procesie specyfikowania i wydawania majątku oraz dokumentów po ogłoszeniu upadłości należy czynić to niezwykle starannie i rzetelnie, bowiem zawinione zaniechania bądź celowe działania w tym zakresie, mogą doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 29 listopada 2023 r.

autor:

Marcin Kowalski

Adwokat
+48 601 885 454 | m.kowalski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl