Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji w Spółce

12.04.2023 | Wiadomości

Prowadzenie firmy w Polsce może być wyzwaniem nawet dla osoby wychowanej w tym kraju. Oprócz szeregu utrudnień związanych z samym prowadzeniem działalności gospodarczej, następuje zmiana statusu pobytu – konieczne jest uzyskanie specjalnego zezwolenia na pobyt, co wiąże się z trudną do uzyskania dokumentacją. Proces uzyskania takiego zezwolenia jest szczególnie wymagający, dlatego zajmiemy się nim zespołowo, gdyż czynności z tym związane muszą być niezwykle precyzyjne. Każdy taki proces jest wysoce zindywidualizowany, dlatego duży nacisk kładziemy na ustalenie planu działania i przewidywanie potencjalnych trudności.

Wskazać trzeba że:

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki:

1) cudzoziemiec posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

c) zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

3) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa GUS, lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami z ustalonym prawem pobytu,

b) wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunku dochodu rocznego na poziomie 12 krotności przeciętnego wynagrodzenia, lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

2. Zasady dotyczące dochodu lub perspektyw dochodu Firmy stosuje się również do utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

3. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta, o ile cudzoziemiec spełnia warunki osobiste, a spółka spełnia warunki dochodu lub zatrudnienia.

Oferujemy pomoc w tym zakresie, a koszt naszych usług ustalany jest indywidualnie i zależy od Twojej sytuacji prawnej. Analiza i wycena Twojej sprawy jest bezpłatna. Na spotkanie z nami nie zapomnij przygotować dokumentacji, którą posiadasz do swojej sprawy.

autor:

Adam Werner

Radca prawny
+48 667 870 433 | a.ciulkiewicz@kglegal.pl