Przedsiębiorca jak konsument – zbliżająca się zmiana

02.11.2020 | Wiadomości

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, niektórzy przedsiębiorcy mieli być traktowani podobnie jak konsumenci. Nowelizacja, dodająca do Kodeksu Cywilnego nowe art. 3855, 5564, art. 5565 i 5765 pierwotnie miała wejść w życie 1 czerwca 2020 r. i stosować się do umów zawieranych po tej dacie. Sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 spowodowała jednak przesunięcie wejścia tych przepisów w życie – zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ma ono nastąpić od 1 stycznia 2021 r.

Przepisy te będą stosowane do umów zawieranych po tej dacie, czyli 1 stycznia 2021 r.

W drodze przypomnienia – zmiany, jakie nas czekają od stycznia 2021 roku sprawią, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie w niektórych przypadkach traktowana jak konsument i w związku z tym będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów mimo, że jest przedsiębiorcą. Aby tak się stało musi być spełniony jeden istotny warunek — umowa, którą przedsiębiorca zawiera, nie może mieć charakteru zawodowego. Oznacza to, że zawierana umowa nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca. Odnośnie określenia takiej branży, istotne znaczenie będzie miał wpis w CEIDG dotyczący przedmiotu działalności takiego przedsiębiorcy.

Przykład: dentysta, który będzie zawierał obowiązkową dla jego działalności umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem, będzie traktowany jako konsument, gdyż zawarcie takiej umowy, mimo że związane z jego działalnością gospodarczą, nie ma charakteru zawodowego.

Co istotne, przedsiębiorcy korzystający z tak przyznanej ochrony konsumenckiej, nie będą jednak objęci ochroną instytucjonalną konsumentów, sprawowaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzeczników powiatowych.

Już obecnie można przygotować się do nowych przepisów, w szczególności poprzez analizę umów oraz przygotowanie procedur weryfikujących klienta.

Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się szerzej z zagadnieniem traktowania niektórych przedsiębiorców jako konsumentów, zapraszamy do weryfikacji alertu znajdującego się na stronie Kancelarii pod następującym adresem: https://kglegal.pl/przedsiebiorca-jak-konsument/.

Paulina Chołoniewska-Jadach

Radca prawny
+ 48 661 468 464 | p.choloniewska@kglegal.pl


Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl