Praca zdalna trafi do kodeksu pracy.

02.11.2020 | Wiadomości

Jakie wyzwania czekają pracodawców?


Szanowni Państwo,
dotarliśmy do projektu nowelizacji Kodeksu Pracy, który w najbliższym czasie ma trafić pod obrady Sejmu. Aktualnie projekt nowelizacji jest na etapie konsultacji społecznych.

Głównym założeniem ustawodawcy jest uregulowanie zasad i warunków dotyczących wykonywania pracy zdalnej. Obecne przepisy dotyczące pracy zdalnej są dość ogólne i rodzą pytania zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników, w związku z tym ustawodawca uznał, że zasadne jest ich doprecyzowanie.

Nowelizacja przepisów w zakresie pracy zdalnej może oznaczać dla pracodawców obowiązek wprowadzenia w organizacji dodatkowych procedur, regulaminów oraz wzorów oświadczeń.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy:

 1. Praca zdalna będzie możliwa tylko przypadku, gdy pracownik posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Konieczne będzie złożenie przez pracownika odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie.
 2. Pracodawca ureguluje zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników. Regulamin będzie uwzględniał:
  1. grupy pracowników objęte pracą zdalną,
  2. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego w przypadku wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi stanowiących jego własność,
  3. zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy,
  4. sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną.
 3. Zasady wykonywania pracy będą mogły zostać określone także w poleceniu pracy zdalnej albo w porozumieniu z pracownikiem.
 4. W informacji wydawanej pracownikowi na podstawie z art. 29 § 3, trzeba będzie uwzględnić dodatkowe informacje dotyczące pracy zdalnej.
 5. Pracodawca będzie miał obowiązek:
  1. dostarczenia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  2. pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi,
  3. zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomocy technicznej i niezbędnego szkolenia w zakresie obsługi narzędzi.
 6. Pracownik będzie miał prawo do ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie swoich materiałów oraz narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej.
 7. Konieczne będzie określenie zasad ochrony danych przekazywanych pracownikowi wykonującemu pracę zdalną oraz przeprowadzenie wśród pracowników instruktażu i szkolenia w tym zakresie.
 8. Część obowiązków pracodawcy w zakresie bhp wobec pracownika wykonującego pracę zdalną zostanie wyłączona,
 9. Pracodawca będzie miał obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz opracowania informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej uwzględniające w szczególności wpływ tej pracy na wzrok oraz układ mięśniowy i szkieletowy.
 10. Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej, pracownik będzie składał do pracodawcy oświadczenie zawierające potwierdzenie, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez niego zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W przypadku wykonywania pracy zdalnej, za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej będzie odpowiadał pracownik.

Nasza kancelaria na bieżąco śledzi prace nad projektem nowelizacji, aby móc wesprzeć Państwa w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do realizacji obowiązków wynikających z kodeksu pracy. Jesteśmy także gotowi przeprowadzić u Państwa audyt istniejących regulaminów oraz pozostałej dokumentacji, związanej z pracą zdalną.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i został sporządzony na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl