Korzystny wyrok TSUE

28.09.2021 | Wiadomości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał korzystny dla polskich przedsiębiorców wyrok w sprawie dotyczącej oceny obowiązku wcześniejszej zapłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliwa. Postępowanie toczyło się na podstawie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, który złożony został przez Naczelny Sąd Administracyjny, w związku ze sporem zaistniałym pomiędzy G. sp. z o.o. a Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Przedmiotowe postępowanie toczyło się w oparciu o niżej wskazany stan faktyczny.

W grudniu 2016 r. G. sp. z o.o. dokonała 20 wewnątrzwspólnotowych nabyć oleju napędowego objętego kodem CN 2710 19 43. Organ podatkowy uznał, że nabycia dokonane przez Spółkę odpowiadają drugiemu przypadkowi przewidzianemu w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, polegającemu na wprowadzeniu do składu podatkowego towarów z terytorium innego państwa członkowskiego. Mając to na uwadze organ podatkowy stwierdził, że Spółka nie uiściła VAT należnego za przedmiotowe nabycia w terminie 5 dni od wprowadzenia oleju napędowego na terytorium kraju, a także nie złożyła miesięcznej deklaracji dotyczącej tych nabyć, i w związku z tym decyzją z dnia 6 kwietnia 2018 r. nałożył na Spółkę obowiązek natychmiastowej zapłaty należnego VAT, powiększonego o odsetki za zwłokę.

Spółka zaskarżyła wydaną decyzję, a w toku odwoławczym sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mając na uwadze fakt, że NSA powziął istotną wątpliwość w zakresie zgodności polskich przepisów dotyczących obowiązku wcześniejszej zapłaty podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych nabyć paliwa z prawem unijnym, tj. zgodności z art. 110 TfUE oraz art. 69, art. 206 i art. 273 dyrektywy 2006/112/WE Rady UE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady UE 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., skierował do TSUE stosowny wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Wyrokiem TSUE orzekł, że art. 69, art. 206 i art. 273 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie przepisowi polskiego prawa, który nakłada obowiązek zapłaty VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, zanim podatek ten stanie się wymagalny w rozumieniu art. 69 dyrektywy VAT.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl