Zmiany w koncesji paliw ciekłych

21.09.2020 | Wiadomości

W dniu 8 września 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu, które zmienia treść rozporządzenia z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wykazu paliw ciekłych, których przeznaczenie wymaga koncesji oraz wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Rozporządzenie to wprowadza zmiany niektórych kodów CN, które wymienione zostały w rozporządzeniu dotyczącego wykazu paliw ciekłych.

Również w § 1 pkt 2 odnośnie gazu płynnego LPG wprowadzono dla kodu CN 2901 10 00 wyłączenie dotyczące produktów przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe. 

Mając na uwadze powyższe, należy pamiętać, iż zgodnie z art. 32 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne podmioty, które wykonują działalność polegającą na:

  • wytwarzaniu,
  • magazynowaniu,
  • przeładunku,
  • przesyłaniu,
  • dystrybucji,
  • obrocie ( w tym z zagranicą),
  • lub przywozie paliw ciekłych,

mają obowiązek złożyć wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji albo złożyć wniosek o wpis lub zmianę wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Należy pamiętać o uiszczeniu opłaty skarbowej od ww. wniosków. Termin na dokonanie tych czynności wynosi 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszych przepisów, czyli do dnia 8 października 2020 roku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Patrycja Jabłońska

Młodszy prawnik
+ 48 228 563 660 | p.jablonska@kglegal.pl