Zmiany w Prawie budowlanym i zagospodarowaniu przestrzennym – planowane zmiany w programie „Polski Ład” cz. 2

05.10.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym artykule kontynuujemy temat sprzed kilku tygodni (#63), w którym omówiliśmy propozycje zmian w Prawie budowlanym przedstawione w ramach programu „Polski Ład”. Do tematu wracamy, bo w dniu 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym („Ustawa”), gdzie pierwotne założenia uległy kolejnym zmianom.

Porównując pierwszy projekt z treścią przyjętej Ustawy należy wskazać, że zniknęło ograniczenie maksymalnej powierzchni użytkowej budynku, która pierwotnie miała wynosić 90m2. Obecnie mowa jest o budynkach mieszkalnych jednorodzinnych: wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (co oznacza obszar oddziaływania tłumaczyliśmy w #9). W praktyce oznacza to, że powierzchnia użytkowa będzie mogła wynieść ok. 140 m2, a nawet więcej, jeżeli inwestor zaprojektuje np. antresole.

Jednocześnie pojawił się nowy warunek, a mianowicie, że budowa takiego domu „jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora”. Takie oświadczenie stanowić będzie załącznik do zgłoszenia budowy (o procedurze zgłoszenia pisaliśmy w #63) i składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Co więcej, inwestor nie będzie miał obowiązku prowadzenia dziennika budowy, a w przypadku nieustanowienia kierownika budowy będzie musiał przyjąć odpowiedzialność za kierowanie budową.

Elementem, który ma przyśpieszyć procedurę jest także wyłączenie uprawnienia organu administracji architektoniczno-budowlanej do sprawdzenia zgłoszenia oraz wyrażenia sprzeciwu, co oznaczać będzie możliwość rozpoczęcia prac budowlanych z dniem doręczenia zgłoszenia budowy właściwemu organowi. W konsekwencji ewentualne niezgodności z prawem w dokonanym zgłoszeniu będą weryfikowane dopiero po wykonaniu robót na etapie zgłoszenia zakończenia budowy, zaraz przed przystąpieniem do użytkowania. Niewykluczone zatem, że usunięcie tych nieprawidłowości może być bardziej kosztowne niż gdyby zostały one wykryte na etapie zgłoszenia.

W zakresie zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy wskazać, że Ustawa przewiduje, że termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy (tam, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) dla tego rodzaju domów jednorodzinnych wynosić będzie 21 dni. Co więcej, Ustawa wprost wskazuje, że jedyną stroną takiego postępowania będzie wnioskodawca, co oznacza, że sąsiedzi nie będą zawiadamiani i nie będą mogli brać udziału w postępowaniu zmierzającym do wydania takiej decyzji o warunkach zabudowy. Zobaczymy, czy ten termin będzie dotrzymywany.

Podsumowując, kolejny etap to rozpatrzenie ustawy przez Senat, które zaplanowane jest na 7 i 8 października 2021 r. Nie jest to zatem ostateczna wersja przepisów – zmiany są jednak na tyle ciekawe, że postanowiliśmy je opisać i będziemy Państwa informować o ich końcowym brzmieniu.

Już za tydzień rozpoczynamy nowy cykl artykułów, w którym będziemy chcieli przybliżyć Państwu problematykę nieruchomości w kontekście ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl