Zmiany w prawie – luty 2024

05.03.2024 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Z kolejnym nowym miesiącem chcemy omówić dla Państwa planowane zmiany w prawie, nad którymi rozpoczęto prace legislacyjne lub zmianami, których wejście w życie zostało już przez ustawodawcę potwierdzone.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju i Technologii aktualnie pracuje nad projektem zmiany ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnieniem zasadności rozpoczęcia tych prac, jest przede wszystkim większe usprawnienie i odformalizowanie procesu inwestycyjnego, poprzez rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych, których wybudowanie nie będzie musiało być poprzedzone uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, a wyłącznie zgłoszeniem właściwemu organowi administracji publicznej rozpoczęcia robót budowlanych oraz o obiekty budowlane i roboty budowlane, które dla legalności sytuowania nie wymagają zarówno uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i zgłoszenia.

Co za tym idzie, nowelizacja przewiduje, iż obiektami wymagającymi wyłącznie dokonania uprzedniego zgłoszenia będą: (1) bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m3, (2) przydomowe schrony i przydomowe ukrycia doraźne wraz z instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania, (3) wolno stojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery telekomunikacyjne, (4) wyloty do cieków naturalnych, (5) przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2, (6) niewielkie kioski i pawilony sprzedaży ulicznej (o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m2), a także (7) niewielkie kolumbarium na terenie cmentarzy. Z obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę miałaby zostać również wyłączona realizacja robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m.

Natomiast, katalog obiektów budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i dokonywania zgłoszenia, miałyby rozszerzyć m.in.: (1) bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 5 m3, (2) niewielkie obiekty budowlane przy boiskach, kortach i bieżniach (szatni, niewielkich trybun, zadaszeń ławek, w tym ławek rezerwowych), jednakże przy jednoczesnym ograniczeniu ilości takich obiektów względem powierzchni działki, na którym będą sytuowane, (3) maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m posadowione na gruncie, a także (4) roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m.

Dodatkowo, projekt nowelizacji wskazuje na wprowadzenie do ustawy Prawo budowlane definicji legalnych:

  • przydomowego schronu rozumianego jako wolno stojąca budowla ochronna o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2, wyposażonej w urządzenia filtrowentylacyjne, przeznaczona do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i skażeń, znajdująca się pod ziemią lub częściowo zagłębiona w gruncie), oraz
  • przydomowego ukrycia doraźnego rozumianego jako wolno stojąca budowla ochronna o konstrukcji niehermetycznej, o powierzchni użytkowej do 35 m2, przeznaczona do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych i ekstremalnych zjawisk pogodowych, znajdująca się pod ziemią lub częściowo zagłębiona w gruncie), a także uregulowanie kwestii budowy takich obiektów, z ograniczeniem powierzchni do 35 m2, co jest uzasadnione pogłębiającym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Zgodnie z treścią uzasadnienia prac nad projektem nowelizacji, zmianie będą podlegać również przepisy dotyczące budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, poprzez ich doprecyzowanie i doprowadzenie do eliminacji dotychczasowych rozbieżności interpretacyjnych, w tym w przedmiocie sposobu postępowania przez organ administracji publicznej w sytuacji niekompletności złożonego przez inwestora zgłoszenia lub, lub gdy jego zawartość nie wskazuje jednoznacznie iż, dotyczy obiektu mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2.

Istotnym w zakresie inwestycyjnym jest zaplanowane na dzień 1 kwietnia br. wejście w życie przepisów zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli tzw. pakiet „stop patodeweloperce”, o których pisaliśmy w #170 . Zgodnie z treścią tej nowelizacji, zmianie podlegać będą również odległości sytuowania nowych budynków na działce budowlanej względem granic takiej działki, oraz określające dopuszczalną minimalną odległość dla sytuowania budynków produkcyjnych lub magazynowych, w przypadku istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego na innej działce budowlanej bądź w sytuacji, gdy taki budynek jest dopiero projektowany.

Ponad planowane zmiany w Prawie budowlanym, ustawodawca przyjął na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła zmianę w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759), dzięki której to również w 2024 r. możliwym będzie ubieganie się w oparciu o złożony wniosek o otrzymanie jednorazowego wsparcia finansowego na zrekompensowanie kosztów energii elektrycznej w formie dodatku osłonowego. Istotnym jednak jest, że świadczenie to przyznawane będzie jak dotychczas wyłącznie osobom spełniającym przesłanki co do wysokości dochodu odpowiednio w gospodarstwie jednoosobowym oraz dochodu na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Za tydzień wracamy do Państwa z tematyką związaną z prawem wodnym, a dokładniej z kwestią uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 05 marca 2024 r.

autor

Adrianna Kobylarczyk

Radca prawny
+48 505 025 809 | a.kobylarczyk@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl