Nowelizacja prawa budowlanego – w stronę rozwiązań proekologicznych!

18.08.2020 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa zagadnienie dotyczące proekologicznych rozwiązań w nowelizacji Prawa budowlanego. Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej, gdy jest to technicznie i ekonomicznie możliwe. Obowiązek ten jest elementem wsparcia realizacji programu „Czyste powietrze”.

Prawo ochrony środowiska główny nacisk położyło na monitorowanie wpływu zanieczyszczenia powietrza w odniesieniu do ekosystemów. Koncepcja prawodawcza w tym zakresie skierowana jest przede wszystkim na ograniczenie zużycia paliw stałych, węgla i drewna na cele grzewcze. Celem zmian jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a w następstwie obniżenie poziomu smogu.

Nowelizację odczują głównie podmioty planujące budowę nowego domu. Inwestorzy starający się o uzyskanie pozwolenia na budowę będą zobowiązani dołączyć do wniosku dodatkowe oświadczenie projektanta. Zgodnie ze znowelizowanym art. 33 ust. 2 pkt. 10 Prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę trzeba dołączyć oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej. Co więcej, składający oświadczenie projektant jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastąpiła pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Z tego obowiązku zwolnione będą osoby, które planują zamontować w budynku ekologiczne źródło ciepła o skonkretyzowanych w ustawie parametrach.

Wprowadzenie obowiązku podłączania budynków do sieci ciepłowniczej, gdy jest to technicznie i ekonomicznie możliwe wywarło również wpływ na nowelizację Prawa budowlanego, ponieważ na mocy ustawy nowelizacyjnej wprowadzono stosowne zmiany w Prawie energetycznym. Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 7 ust. 8g3 Prawa energetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła będzie zobowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:

  1. 30 dni od dnia złożenia wniosku – w przypadku, gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączone węzły cieplne zasilające obiekty odbiorców ciepła oraz w przypadku, gdy do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym, należącej do przedsiębiorstwa energetycznego, ma być przyłączona instalacja w obiekcie odbiorcy;
  2. 3 miesięcy – w przypadku, gdy do sieci ciepłowniczej mają być przyłączane źródła ciepła.

Do terminów na wydanie warunków przyłączenia do sieci nie będą wliczane terminy przewidziane w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminy na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa energetycznego.

Co ważne, w okresie ważności warunki przyłączenia stanowić mają warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją ciepła do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wydaje się, że nowelizacja może pozytywnie wpłynąć nie tylko na realizacji programu „Czyste powietrze”, ale na większe zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie. Spodziewamy się jednak, że praktyce na pewno pojawią się wątpliwości, w których wyjaśnieniu jesteśmy zawsze gotowi Państwu pomóc.

Zapraszamy do regularnego śledzenia naszych artykułów: w zeszłym tygodniu pisaliśmy o wprowadzeniu maksymalnego pięcioletniego terminu na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę, a już za tydzień wskażemy, jak zmienią się warunki przyłączenia do sieci (nie tylko ciepłowniczej).

Już dzisiaj chcielibyśmy też Państwa zaprosić na nasz kolejny webinar, który odbędzie się we wtorek 1 września 2020 r., o godz. 10:00.  Z uwagi na zbliżający się termin nowelizacji Prawa budowlanego, to właśnie jej chcemy poświęcić kolejne szkolenie online w ramach Warszawskiego Śniadania dla Biznesu, organizowanego przez naszą Kancelarię. Szczegóły wkrótce!

Pobierz tabelę zawierającą zmiany

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Jakub Wierzejski

Młodszy prawnik
+ 48 518 384 557 | j.wierzejski@kglegal.pl


redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl