Zmiany w prawie w styczniu 2024

06.02.2024 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

Pierwszy lutowy artykuł, jak zwykle chcemy poświęcić ostatnim zmianom w prawie. Jednakże zmian, znaczących dla rynku nieruchomości, w styczniu 2024 r. nie ma tak wiele, wobec tego przygotowaliśmy też dla Państwa informację dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw energochłonnych.

Rozporządzenie w sprawie planu ogólnego gminy

W dniu 22 grudnia 2023 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz ust. 3 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Rozporządzenie to określa charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, a także sposób:

 1. obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych;
 2. tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych, zwanego dalej „katalogiem”;
 3. przygotowania projektu planu ogólnego gminy;
 4. stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych;
 5. dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego gminy;
 6. wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

Na pozostałe rozporządzenia nadal czekamy.

Cyfrowa książka obiektu budowlanego

Od dnia 1 stycznia 2024 r. wszystkie nowe obiekty oddane do użytkowania, dla których obowiązkowe prowadzenie jest książki obiektu budowlanego będą miały je prowadzone w formie cyfrowej. Książki papierowe założone do końca 2023 r. mogą być prowadzone w tej formie do 31 grudnia 2026 r. Jednakże już od dnia 1 stycznia 2027 r. wszystkie książki będą prowadzone tylko cyfrowo.

Według informacji podawanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 2023 r. prowadzonych jest już 4.240 książek cyfrowych. Szerzej o systemie pisaliśmy w zeszłym roku i zapraszamy do przeczytania naszego artykułu #137.

Program dla przedsiębiorstw energochłonnych

Przedsiębiorstwa energochłonne mogą liczyć na pomoc rządu z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej i gazu. Będzie to drugi nabór odnoszący się do programu wsparcia przewidzianego na 2023 rok.

Niestety nie wprowadzono definicji legalnej przedsiębiorstw energochłonnych, ale można wskazać, że program skierowany jest dla podmiotów posiadających status przedsiębiorcy, działającego głównie w sektorze wydobywczym i przetwórstwa przemysłowego oraz który poniósł koszty zakupu energii elektrycznej stanowiące nie mniej niż 3% jego wartości produkcji sprzedanej.

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 01 lutego 2024 r. i potrwa do 15 lutego 2024 r.

Maksymalna kwota pomocy

Podstawowa maksymalna kwota pomocy, która może zostać udzielona wnioskodawcy i przedsiębiorstwom powiązanym, nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych oraz 4 mln EUR.

Jaki przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie?

Pomoc przysługuje przede wszystkim przedsiębiorstwom, które:

 1. poniosły koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w 2021 roku stanowiące nie mniej niż 3% jego wartości produkcji
  (wartość produkcji rozumie się jako przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Wartość produkcji sprzedanej nie obejmuje wartości produktów i usług sprzedanych, które nie były wytworzone przez wnioskodawcę, lecz zostały zakupione od dostawców zewnętrznych w celu odsprzedaży, tj. były przedmiotem działalności handlowej);
 2. osiągnęły łącznie co najmniej 50% przychodu, w jednej lub wielu podklasach PKD, zawierających się w sekcjach B – czyli sekcji dot. górnictwa i wydobywania lub C – przetwórstwo przemysłowe (kody PKD od 5 do 33).

Jako przykład ww. działalności dot. przetwórstwa przemysłowego można wskazać produkcję opakowań, produkcję w zakresie działalności spożywczej, produkcję opon, produkcję folii, produkcję materiałów budowlanych, natomiast w zakresie górnictwa, to np. wydobywanie węgla/rud metali/ropy i gazu, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej.

Jakie dokumenty będą niezbędne?

Zgodnie z udostępnionymi informacjami do wniosku konieczne będzie załączenie, np.

 1. zaświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków i składek;
 2. zestawienia dowodów księgowych, potwierdzających koszty zgłoszone we wniosku, czyli koszty energii elektrycznej lub/i gazu ziemnego za II półrocze 2023 r.;
 3. sprawozdania beneficjenta, przedstawiającego założenia, dowody oraz obliczenia kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz spełnienia warunków programu;
 4. raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny powyższego sprawozdania;

Jak rozumieć koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego?

Wskazać należy, że w programie jako koszty zakupu energii elektrycznej rozumie się koszt nabycia lub wytworzenia przez przedsiębiorcę zużytej na własne potrzeby energii elektrycznej (wraz z podatkiem akcyzowym), z wyłączeniem podatku od towarów i usług oraz opłat dodatkowych wynikających z faktur za energię elektryczną (np. opłat za świadczenie usług dystrybucji, opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej, opłaty mocowej).

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z apl. rad. Aleksandrą Tomczyk.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 5 lutego 2024 r.

autor

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl