Znaki towarowe i ich rodzaje – czyli co można zarejestrować?

07.09.2023 | Technoglogy

Najogólniej rzecz ujmując, wyróżniamy trzy rodzaje znaków towarowych podlegających rejestracji, tj. znaki indywidualne, znaki wspólne oraz znaki certyfikujące.

Do pierwszej z wyżej wymienionych kategorii, czyli znaków indywidualnych zaliczają się znaki, które przysługują na rzecz tylko jednego uprawnionego tj. zapewniają używanie znaku towarowego na wyłączność temu podmiotowi, na który znak ten został zarejestrowany. Oczywiście możliwe jest, aby kilka podmiotów, które wspólnie zgłosiły dany znak towarowy, korzystało ze wspólnego prawa ochronnego.

Jeśli chodzi o drugą ze wspomnianych wyżej kategorii, czyli znaki wspólne, to mogą być one zgłaszane np. przez stowarzyszenia lub osoby prawne prawa publicznego i pozwalają one na odróżnienie towarów np. danego stowarzyszenia od konkurencyjnych towarów. Ułatwiają one rozpoznanie danych grup towarów np. posiadających jakąś wspólną cechę.

Natomiast znaki certyfikujące to stosunkowo najmłodszy rodzaj znaków unijnych, a przeznaczony dla celów oznaczania nimi towarów, które spełniają wymogi danej organizacji i są certyfikowane, a więc podlegają określonym normom i nadzorowi.

Obecnie, jako że – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2424 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (tzw. rozporządzenie zmieniające) – nie istnieje już obowiązek wymogu „graficznego” przedstawienia znaku, to właściwie każdy znak towarowy, o ile tylko spełnia określone przesłanki, może podlegać rejestracji. Znak taki może zatem składać się z dowolnych oznaczeń, tj. słów, cyfr, liter, kształtów, dźwięków, etc. i nie musi być przy tym przedstawiany graficznie. Znak taki musi jednak posiadać tzw. charakter odróżniający, czyli musi pozwalać na odróżnienie danych towarów (lub usług) od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, a także nie może mieć charakteru opisowego. Jeżeli przy tym może być przedstawiony w jakimkolwiek formacie akceptowalnym przez urząd, to nie ma konieczność przedstawiania go w formie graficznej i może zostać zarejestrowany.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor/redaktor cyklu:

Natalia Serwińska-Deles

Adwokat
+48 22 856 36 60 | n.serwinska@kglegal.pl