Zwrot pieniędzy dla przewoźników

04.11.2020 | Wiadomości

Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 28 października 2020 roku wydał wyrok w sprawie o sygn. C-321/19 odnośnie dyrektywy 1999/62 nakładającej obowiązek ustalenia wysokości opłat za przejazd w obrębie transeuropejskiej sieci drogowej. Przy ustalaniu opłat bierze się pod uwagę koszty infrastruktury – koszty utrzymania i rozwoju sieci infrastruktury, koszty budowy oraz eksploatacji. Wyrok TSUE stanowi, iż koszty związane z policją drogową nie mogą być uwzględnianie przy obliczaniu ww. opłat, które w Niemczech były pobierane niezgodnie z prawem UE. Odpowiedzialność za działania policji należy do państwa, które występuje w ramach wykonywania władzy publicznej, a nie w charakterze operatora infrastruktury drogowej. Koszty te nie mogą być uznawane za koszty eksploatacji. W związku z tym firmy transportowe, które uiściły zapłatę, mogą dochodzić ich zwrotu. Przy domaganiu się zwrotu kosztów, podmioty uprawnione mogą powoływać się na omawiany wyrok przed sądami krajowymi, jeśli państwo dokonało transpozycji w sposób niewłaściwy lub w nieodpowiednim terminie. Czynności należy podjąć jak najszybciej z uwagi na okres przedawnienia. Z wyroku wynika, iż sądy powinny stosować się do przepisu również do tych stosunków prawnych, które powstały przed wydaniem omawianego orzeczenia, jeżeli spełnione są przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie związanej ze stosowaniem takiej normy.

Podstawa prawna:

  1. wyrok TSUE z dnia 28 października 2020 roku w sprawie o sygn.. C-321/19,
  2. artykuł 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe,
  3. dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.

Patrycja Jabłońska

Młodszy prawnik
+ 48 228 563 660 | p.jablonska@kglegal.pl