Deklaracja roczna PIT za 2020 rok dopiero od 15 lutego

25.01.2021 | Wiadomości

Początek każdego roku to nie tylko czas wcielania w życie swoich postanowień noworocznych, ale także okres rozliczeń z urzędem skarbowym.

Zdecydowanie dużym ułatwieniem dla podatników stanowi wprowadzona w 2019 roku usługa „Twój e-PIT”. Podatnik po zalogowaniu się do usługi za pomocą platformy ePUAP (np. przez bankowość elektroniczną) lub po wprowadzeniu danych umożliwiających autoryzację podatnika (m.in. numer PESEL, czy kwota przychodu wskazana w dowolnej deklaracji PIT złożonej w 2020 r.), będzie mógł skorzystać z przygotowanej dla niego deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.

Niestety, jak przekazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej’’ – ,,w usłudze Twój e-PIT nie będą udostępniane zeznania dla przedsiębiorców’’.  Oznacza to, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, tak jak w latach ubiegłych, będą musieli samodzielnie wypełnić swoje deklarację PIT za 2020 rok.

Warto zatem przypomnieć o obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426). Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.Z kolei, jak czytamy w ust. 1a analizowanego przepisu, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

  1. kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b (Podatek 19% od zbycia udziałów i instrumentów finansowych);
  2. pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (Podatek liniowy);
  3. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e (Podatek od zbycia nieruchomości).

Wskutek powyższej zmiany, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły zaliczyć nadpłaty na poczet przyszłych podatków, przykładowo podatku VAT za grudzień 2020 rok, którego termin zapłaty przypada na dzień 25 stycznia 2021 rok. Obecnie z takiej możliwości będzie można skorzystać dopiero w lutym.

W poprzednim stanie prawnym, tj. przed 2019 rokiem, deklaracje można było składać już od 1 stycznia do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczyło rozliczenie. Dzięki poprzedniemu rozwiązaniu, przedsiębiorcy bardzo często już na samym początku stycznia składali zeznanie podatkowe, aby nadpłatę z niego wynikającą zaliczyć na poczet innych podatków, np. podatku VAT za grudzień, którego termin zapłaty, jak zostało to już wyżej wspomniane, przypada na 25 stycznia.

Termin na dokonanie zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Warto pamiętać, że długość oczekiwania na zwrot uzależniony jest formy złożenia deklaracji i wynosi on do 45 dni przy zeznaniach złożonych drogą elektroniczną. Natomiast przy zeznaniach papierowych – do trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

Omawiając tematykę składania deklaracji podatkowych, nie sposób nie wspomnieć o obowiązujących terminach na dopełnienie powyższego obowiązku. I tak:

  • do 1 lutego 2021 roku należy złożyć zeznanie PIT-16A (karta podatkowa), PIT-19A (dla osób duchownych);
  • do 1 marca 2021 roku – zeznanie PIT-28 (przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
  • do 30 kwietnia 2021 roku, to termin, do którego należy złożyć zeznanie: PIT-36 (dla podatników, którzy w danym roku podatkowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także działy specjalne), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (podatnicy osiągający dochody wyłącznie z tytułu np. umowy o pracę, zlecenia, dzieło); PIT-38 (przychody kapitałowe), PIT-39 (przychód ze sprzedaży nieruchomości).

Aktualne formularze zostały już udostępnione i można je znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/

Katarzyna Grajcar

Aplikant radcowski
+48 789 137 596 | k.grajcar@kglegal.pl