Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, część II

07.11.2022 | Wiadomości

W poprzednim wpisie dotyczącym projektu ustawy o zmianie Kodeksu Postępowania Cywilnego przedstawiliśmy Państwu rozwiązania, jakie ustawodawca przewiduje w zakresie przepisów ogólnych, dotyczących: właściwości, pism procesowych, kosztów, wyłączenia sędziego, wyznaczenia biegłych oraz regulujących kwestię potrącenia. W dzisiejszym alercie znajduje się podsumowanie pozostałych nowości, jakie zaproponował w projekcie rząd.

Zmiany dotyczące doręczenia korespondencji:

 1. Strona będąca przedsiębiorcą wpisanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej będzie miała obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń. W innym wypadku, co do zasady, pismo zostanie pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 2. Pełnomocnictwo do odbioru pism sądowych będzie mogło być udzielone każdej osobie fizycznej.
 3. Stronie będącej przedsiębiorcą wpisanym do CEiDG, której nie można doręczyć pierwszego pisma w sprawie, ze względu na nieujawnienie w ewidencji zmiany adresu do doręczeń, pismo doręczane będzie na adres jej zamieszkania. W razie zaistnienia takiej sytuacji koszty takiego doręczenia, niezależnie od wyniku sprawy, obciążać mają stronę, której pismo ma zostać doręczone.
 4. Przestanie być stosowane doręczanie przez komornika w sytuacji, w której mimo nieodebrania przez adresata przesyłki, aktualność adresu nie budzi wątpliwości.
 5. Możliwe stanie się wykazanie przez powoda dokumentem na piśmie, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie. Wówczas przesyłkę uzna się za doręczoną. Późniejsze doręczenie tego pisma przez komornika nie spowoduje ponownego rozpoczęcia biegu terminów, których bieg łączy się z doręczeniem.

Nowości odnoszące się do posiedzeń przygotowawczych oraz planu rozprawy:

 1. Zmiany dotyczą również posiedzeń przygotowawczych. Sąd nie będzie musiał ściśle przestrzegać przepisów dotyczących posiedzeń, jeśli możliwe będzie osiągniecie w ten sposób celów posiedzenia. Dodatkowo, jeżeli powód lub jego pełnomocnik, bez usprawiedliwienia nie stawią się na posiedzenie przygotowawcze, sąd umorzy postępowanie. Uchylona została możliwość usprawiedliwienia przez powoda swojej nieobecności w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia o umorzeniu.
 2. Plan rozprawy wydawany po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego przestanie mieć charakter planu sporządzanego ze stronami. Sąd będzie miał decydujący głos zarówno w przypadku wystąpienia sporu co do określonej jego części, jak i dokonania zmian w jego treści.

Zmiany dotyczące posiedzeń niejawnych i wydawanych na nich orzeczeniach:

 1. Sąd będzie mógł zamknąć rozprawę na posiedzeniu niejawnym, jeśli przyczyni się to do sprawniejszego rozpoznania sprawy, a wyznaczenie kolejnych posiedzeń jest zbędne. Strony zawiadomione zostaną o możliwości wydania takiego rozstrzygnięcia oraz umożliwione im zostanie zabranie głosu w piśmie procesowym. Sąd natomiast zobowiązany jest do zamknięcia rozprawy w terminie miesiąca od dnia, w którym upłynął termin do zabrania głosu przez strony.
 2. W przypadku zamknięcia rozprawy na posiedzeniu niejawnym sąd zobowiązany będzie do wydania wyroku na tym samym posiedzeniu.
 3. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, które podlegać będzie zaskarżeniu, sąd będzie mógł z urzędu uzasadnić, jeśli pozwoli to na usprawnienie postępowania lub jeżeli postanowienie dotyczy przyznania zwrotu kosztów osobie niebędącej stroną postępowania.
 4. Wprowadzono również regulację, która stanowi iż doręczenie przez sąd z urzędu odpisu postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym z uzasadnieniem zwolni stronę od obowiązku zgłoszenia wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.

Zmiany w przepisach o zaskarżaniu orzeczeń sądowych:

 1. Możliwe stanie się składanie zażalenia na postanowienia i zarządzenia w przedmiocie sprostowania i wykładni orzeczenia albo ich odmowy.
 2. Wprowadzone zostanie domniemanie właściwości sądu drugiej instancji do rozpoznania zażalenia. Tylko w przypadku dokładnego określenia w przepisie szczególnym jaki sąd rozpoznaje zażalenie możliwe będzie rozpoznanie go przez ten sam sąd.
 3. Niewielkiej zmianie ulegną również przepisy w zakresie zażaleń, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, skargi na wznowienie postępowania oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Najważniejsze zmiany dotyczące postępowań odrębnych i postępowania egzekucyjnego:

 1. Pouczenia w sprawach gospodarczych zostaną znacznie uproszczone, nie będzie też wymogu podawania przez strony adresu mailowego albo sporządzania oświadczenia o braku takiego adresu.
 2. Dodane zostanie całkowicie nowe postępowanie w sprawach z udziałem konsumentów, o czym w kolejnym artykule.
 3. Zmianie ulegną również przepisy w odniesieniu do postępowania egzekucyjnego, o czym więcej w kolejnym artykule.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl