Zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego, część I

05.11.2022 | Wiadomości

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął prace nad projektem ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany w nim ujęte mają przede wszystkim usprawnić postępowanie oraz zapobiec nadużywaniu praw procesowych przez nielojalnych dłużników. Prace legislacyjne nad projektem są aktualnie prowadzone przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian kodyfikacyjnych.

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych zmian, które planuje się wprowadzić.

Nowości dotyczące ogólnych przepisów o właściwości, pismach procesowych, kosztach, wyłączenia sędziego, wyznaczaniu biegłych oraz regulujących kwestię potrącenia:

  1. Właściwość Sądu Okręgowego w zakresie sporów o prawa majątkowe rozpoczynałaby się dopiero od pozwów, których wartość przedmiotu sporu przewyższałaby sto tysięcy złotych.
  2. Niedopuszczalny stanie się wniosek o wyłączenie sędziego niebędącego członkiem składu orzekającego.
  3. O odsetkach od należności zasądzonej z tytułu zwrotu kosztów sąd będzie orzekał z urzędu.
  4. Pismo wnoszone przez profesjonalnego pełnomocnika będzie musiało zawierać wyodrębnione części z oświadczeniami, wnioskami, w tym dowodowymi i twierdzeniami, a także z odrębnym od wskazanych części uzasadnieniem. W przypadku bowiem zawarcia w uzasadnieniu wniosków dowodowych, które nie zostaną zgłoszone w innym miejscu pisma, nie wywołają one skutków, jakie ustawa wiąże z ich złożeniem przez stronę.
  5. Podstawą zarzutu potrącenia stanie się nie tylko, wierzytelność pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelność dochodzona przez powoda, ale również wierzytelność o zwrot spełnionego świadczenia przysługująca jednemu z dłużników solidarnych wobec pozostałych współdłużników. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wierzytelność pozwanego jest niesporna, stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą przed mediatorem, lub uprawdopodobniona dokumentem potwierdzającym jej uznanie przez powoda.
  6. Przed wyznaczeniem biegłego możliwe będzie umożliwienie mu zapoznania się z aktami sprawy, celem przyspieszenia postępowania, oszacowania kosztów lub terminu na wydanie opinii.

Zmiany dotyczące doręczania korespondencji, posiedzeń przygotowawczych, planów rozprawy, posiedzeń niejawnych, orzeczeń i sposobów ich zaskarżania, a także postępowań odrębnych i egzekucyjnych będą przedmiotem kolejnego artykułu.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl