Slim VAT 3 od 1 lipca

26.06.2023 | Wiadomości

1 lipca 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian podatkowych znanych jako „Slim VAT 3”. Początkowo ustawa miała wejść w życie 1 kwietnia 2023 r. jednak z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny większość zmian wejdzie w życie dopiero teraz.

Nowelizacja ta wprowadza korzystne zmiany dla podatników. Najważniejsze z nich z zakresu podatku VAT to:

 1. podwyższenie limitu sprzedaży dla małego podatnika do 2 000 000 euro – obecnie limit ten wynosi 1 200 000 euro. Wartość ta będzie taka sama jak w przypadku małego podatnika na gruncie podatku dochodowego. Dzięki nowelizacji zwiększony zostanie krąg podatników uprawnionych do korzystania z metody kasowej rozliczenia VAT oraz do stosowania kwartalnego rozliczenia VAT,
 2. doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej – kurs na fakturze korekty będzie taki sam jak kurs pierwotnej faktury. W przypadku wystawienia zbiorczej faktury korygującej, podatnik będzie mógł dokonać przeliczenia bądź wg kursu oddzielnego dla każdej pozycji, bądź kursu obowiązującego na dzień poprzedzający wystawienie faktury korygującej,
 3. doprecyzowanie okresu, za który deklarowana jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), w przypadku gdy podatnik otrzymuje dokumenty potwierdzające WDT po okresie 3 miesięcy (moment powstania obowiązku podatkowego zamiast momentu dostawy),
 4. rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Faktura nie będzie już formalnym warunkiem odliczenia podatku. Spowoduje to, że podatek naliczony i należny z tytułu WNT będą zawsze rozliczane dokładnie w tym samym okresie rozliczeniowym, a w konsekwencji VAT od WNT będzie mógł być w pełni neutralny dla podatnika. W konsekwencji zmiana zlikwiduje konieczność monitorowania czy termin 3 miesięcy na otrzymanie faktury został przekroczony,
 5. liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
 6. likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego proporcji do odliczenia podatku naliczonego oraz protokołu prognozy i w to miejsce wprowadzenia wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji,
 7. zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł,
 8. wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie”, Możliwość ta dotyczyłaby sytuacji zmiany podatnika nabywającego wierzytelność (zmiany jednego faktora na drugiego). Dotychczasowy podatnik uwalniałby się od odpowiedzialności przez przekazanie kwot VAT bezpośrednio na rachunek VAT nowego podatnika, który nabył wierzytelność (nowego faktora),
 9. wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu. Za zgodą nabywcy sprzedawca będzie mógł go wystawić w postaci elektronicznej,
 10. doprecyzowanie zasad dokonywania korekt podatku należnego w procedurze TAX FREE,
 11. modyfikacja w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania nakładanego w przypadku stwierdzenia przez organ skarbowy nieprawidłowości skutkującej błędnym rozliczeniem podatku. Organy skarbowe będą zobowiązane kierować się określonymi dyrektywami przy nakładaniu dodatkowego zobowiązania. Jego stawka nie będzie już sztywno określona, a organ będzie miał możliwość nałożenia jej w wysokości maksymalnej do obecnych stawek (30% i 20%),
 12. modyfikacja terminu płatności podatku rozliczanego w szczególnej procedurze unijnej i nieunijnej za pośrednictwem systemu OSS oraz procedurze importu za pośrednictwem systemu IOSS. Termin płatności podatku będzie upływał również w przypadku gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Poza zmianami w podatku od towarów i usług, ustawa wprowadza również inne zmiany. Najważniejsze z nich to:

 1. konsolidacja wydawania wiążących informacji – wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji taryfowej (WIT) oraz wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) – poprzez wyznaczenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) – jako organu właściwego do ich wydawania w ramach I instancji oraz rozpatrywania spraw odwoławczych w ramach II instancji (obecnie informacje te są wydawane przez różne organy),
 2. podwyższenie kwot wolnych od podatku w podatku od spadków i darowizn,
 3. modyfikację zakresu podmiotowego ulgi rehabilitacyjnej oraz warunków korzystania z tzw. ulgi na dziecko,
 4. rozszerzenie katalogu dochodów (przychodów), od których podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się w wysokości 19%,
 5. zmianę zasad udostępniania podatnikom zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Rafał Knap

Radca prawny
+48 22 856 36 60 | r.knap@kglegal.pl