Uszczelnienie systemu podatkowego – zmiany w kontekście kas fiskalnych

11.10.2021 | Wiadomości

1 października 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw powszechnie znaną jako „Polski Ład”. Cały pakiet obejmuje szereg zmian również w ustawie o VAT, czy Prawie Przedsiębiorców.

Szczególne zmiany zachodzą w kontekście kas fiskalnych, które to zmiany mają pomóc w uszczelnianiu systemu podatkowego. Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii zostały już wycofane ze sprzedaży, a te z elektronicznym zapisem mają zostać wycofane do końca 2022 roku. Wiele branż jednak już teraz jest zobligowana do zmiany kas rejestrujących na tzw. kasy online. Kasy fiskalne online są to kasy rejestrujące, które zdalnie przekazują informacje o transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Od 1 lipca 2021 roku już właściwie na przedsiębiorcach większości branż ciąży obowiązek stosowania takiego typu urządzeń, zaczynając od stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, wulkanizacji, gastronomii, hotelarstwa, kończąc na usługach fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy prawniczych.

Zmiany te stanowią fundamenty dla kolejnych obowiązków przedsiębiorców, wprowadzonych omawianą ustawą o zmianie ustawy, w postaci zapewnienia możliwości dokonania zapłaty przy użyciu terminala płatniczego. Do ustawy Prawo Przedsiębiorców ma zostać wprowadzony art. 19a, z którego będzie wynikał obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorcę możliwości dokonania zapłaty w sposób bezgotówkowy, w każdym miejscu gdzie działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana. Każdy przedsiębiorca, który będzie przyjmował płatności przy użyciu terminala płatniczego, i będzie jednocześnie posiadał kasę online, będzie musiał zapewnić współpracę jednego urządzenia z drugim. Ustawa w powyższym zakresie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Do celów popularyzacji tak skonstruowanych metod rozliczeń, ustawodawca wprowadził do projektu szereg benefitów dla podatników, z których najciekawszym jest, deklarowany przez Ministerstwo Finansów jako najszybszy w Europie, zwrot podatku VAT w przyśpieszonym terminie 15 dni od dnia w którym upłynął termin do złożenia deklaracji. Warunki jakie podatnik musi spełnić, by być uprawnionym do przyśpieszonego zwrotu to łącznie:

  1. 80% (65% w okresie przejściowym, do 31.12.2023 r.) udział w wartości sprzedaży brutto ewidencjonowanej na kasach online w trzech okresach rozliczeniowych (lub jednym przy rozliczeniu kwartalnym) poprzedzających bezpośrednio okres rozliczenia, za który podatnik występuje o zwrot,
  2. 80% (65% w okresie przejściowym, do 31.12.2023 r.) udział płatności przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zarejestrowanej na kasach online,
  3. przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot: był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje VAT, oraz prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas online,
  4. 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, zawarty na tzw. białej liście.

Łączna wartość sprzedaży brutto, będzie ustalana w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas, przy czym do wartości tej nie wlicza się wartości sprzedaży dokumentowanej fakturami VAT wystawianymi na kasie fiskalnej.

Oprócz benefitów, ustawodawca przewidział także kary. W przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy online, nie zapewnia jej współpracy z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nałoży na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

Obecnie pracami nad ustawą zajmie się senat.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna. 

Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl