Komentarz w ramach #prawniktłumaczy

03.09.2021 | Wiadomości

Komentarz w ramach #prawniktłumaczydo postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2021 r., wydanego w sprawie o sygn. akt III CZP 11/21

Szanowni Państwo,
tak jak wspomnieliśmy we wczorajszym komunikacie, wbrew oczekiwaniom, pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego nie podjął Uchwały w przedmiocie usunięcia rozbieżności orzeczniczych w sprawach frankowych. Jednocześnie, po wielogodzinnym posiedzeniu, na stronie internetowej Sądu Najwyższego opublikowane zostało postanowienie Sądu Najwyższego datowane na dzień 2 września 2021 r., wydane w przedmiotowej sprawie (sygn. akt III CZP 11/21), które ma charakter incydentalny, nie rozstrzygający co do meritum sprawy.

Mianowicie Sąd Najwyższy w trybie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne dotyczące zgodności z prawem unijnym przepisów prawa krajowego oraz procedury zastosowanej przy części z powołań na urząd Sędziego Sądu Najwyższego.

Co to oznacza dla stron tzw. sporów frankowych?

Decyzje co do dalszego procedowania w poszczególnych postępowaniach będą podejmowały sądy po wysłuchaniu stanowisk spornych stron.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że w większości spraw Banki wnoszą o zawieszenie toczącego się postępowania do czasu wydania ww. Uchwały, podczas gdy Frankowicze oponują tymże wnioskom i oczekują od sądu, iż będzie w dalszym ciągu prowadził postępowanie w sprawie, oraz że zakończy je merytorycznym rozstrzygnięciem, niezależnie od planowanego podjęcia przez Sąd Najwyższy wspomnianej Uchwały.

Dlatego też można prognozować, że w sprawach, w których nie zapadła decyzja procesowa w przedmiocie zawieszenia postępowania – z dużym prawdopodobieństwem sądy będą procedować dalej, i – w przypadku zakończenia postępowania dowodowego – orzekać, nie czekając na merytoryczne rozpoznanie wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

Natomiast w tych sprawach, w których sądy zdecydowały się na zawieszenie postępowania do czasu podjęcia Uchwały przez pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, rozstrzygającej rozbieżności orzecznicze – należy spodziewać się, iż postępowania sądowe będą spoczywały.

Kiedy można spodziewać się podjęcia Uchwały przez Sąd Najwyższy?

Na to pytanie nie sposób jednoznacznie, ani nawet w przybliżony sposób odpowiedzieć, gdyż jest to wypadkową wielu okoliczności. Po pierwsze, Sąd Najwyższy będzie wyczekiwał orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym ów Trybunał udzieli odpowiedzi na zadane przez Sąd Najwyższy w dniu wczorajszym pytania prejudycjalne. Przy czym z dotychczasowej praktyki można wnioskować, iż nie nastąpi to wcześniej, aniżeli za kilka, kilkanaście miesięcy. Dopiero po rozstrzygnięciu przez Trybunał wątpliwości Sądu Najwyższego, przystąpi on do dalszego procedowania w przedmiocie podjęcia Uchwały. Przy czym rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może rzutować na niniejsze postępowanie od strony proceduralnej, co z pewnością nie przyspieszy merytorycznego zakończenia sprawy i podjęcia Uchwały.

Oczywiście wszelkie nowe informacje będziemy Państwu na bieżąco przekazywali.

Michał Świętosławski

Adwokat
+48 603 477 344 | m.swietoslawski@kglegal.pl

Mikołaj Badziąg

Adwokat
+48 519 771 545 | m.badziag@kglegal.pl