Przeciwdziałanie kradzieży spółek

11.04.2022 | Wiadomości

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza zupełnie nowe rozwiązanie na gruncie obowiązujących dotychczas przepisów. Proponowana przez rząd zmiana polega na wprowadzeniu systemu automatycznego przekazywania informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, które dotyczą podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przedmiotowe informacje mają być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a więc mają stanowić pewnego rodzaju newsletter, który rozsyłany będzie wyłącznie do zainteresowanych podmiotów.

Nowelizacja przepisów zakłada skuteczniejszą walkę z procederem określanym mianem „kradzieży spółek”, który polega na dokonywaniu zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym przez osoby nieuprawnione na podstawie sfałszowanych dokumentów. Chodzi tu przede wszystkim o wnioski dotyczące zmiany wpisów o sposobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot, które składane są bez wiedzy wspólników oraz prawowitych członków organów. Proponowane rozwiązanie techniczne pozwoli podmiotom uprawnionym uzyskiwać informację o zainicjowaniu sprawy rejestrowej w Krajowym Rejestrze Sądowym jeszcze przed tym, gdy dojdzie do merytorycznego rozpoznania złożonego wniosku. Dzięki temu, w przypadku, gdy podstawę wpisu stanowić będą sfałszowane dokumenty, osoby uprawnione będą mogły odpowiednio zareagować na zaistniałą sytuację – będą mogły wziąć udział w toczącym się postepowaniu i zaskarżyć wydane orzeczenie, a ponadto będą mogły powiadomić organy ścigania o próbie dokonania „kradzieży spółki”.

Niewątpliwie proponowane przez rząd rozwiązanie posiada ogromny walor praktyczny. Obecnie zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonywane są wręcz automatycznie, a referendarze sądowi nie weryfikują przedkładanych wniosków pod kątem ewentualnej próby oszustwa. Potencjalni oszuści mają tego pełną świadomość, w związku z czym dopuszczają się „kradzieży spółek” z poczuciem pełnej bezkarności. Uchwalone przepisy mają zniweczyć przedmiotowy proceder, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego.

Ustawa została przyjęta w Sejmie jednogłośnie, poprali ją wszyscy 454 głosujący posłowie. Obecnie została przekazana do Senatu, gdzie toczyć się będą dalsze prace nad jej treścią. Proponowane ustawą zmiany mają wejść w życie w dniu 21 czerwca 2022 r.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autorzy:

Karolina Sobocińska

Prawnik
+48 22 856 36 60 | k.sobocinska@kglegal.pl

Maksymilian Graś

Adwokat, wspólnik
+48 508 197 216 | m.gras@kglegal.pl