Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

13.01.2023 | Wiadomości

Do opracowania w komisjach sejmowych wpłynął rządowy projekt nr 2865 z dnia 9 grudnia 2022r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach. Celem noweli do ustawy jest:

1) wprowadzenie przepisów mających na celu zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2018/1860”, tj. nowego systemu wymiany informacji o decyzjach zobowiązujących cudzoziemców do powrotu,

oraz

2) wprowadzenie przepisów mających na celu zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 07.12.2018, str. 14, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2018/1861”, w obszarze wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw obszaru Schengen, tj. rozwój w/w systemu SIS.

W szczególności funkcjonowanie Wizowego Systemu Informatycznego poprzez biuro SIRENE, tj. paneuropejski całodobowy punkt kontaktowy:

https://policja.pl/pol/sirene/biuro-sirene/7842,Co-to-jest-BIURO-SIRENE.html

Ponadto rządowy projekt ustawy zakłada:

3) przeniesienie kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej, jako organu wyższego stopnia w stosunku do komendantów oddziałów Straży Granicznej i komendantów placówek Straży Granicznej, w niektórych sprawach administracyjnych, w tym w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz w sprawach wydalenia obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

4) przeniesienie na Komendanta Głównego Straży Granicznej kompetencji w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów oraz w zakresie spraw przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz udzielania pomocy związanej z takim przeniesieniem; tj. w szczególności:

 1. zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz w sprawach związanych z tą procedurą, tj. w sprawach:
  • przedłużenia terminu dobrowolnego powrotu (zgodnie z nową terminologią – terminu dobrowolnego wyjazdu),
  • cofnięcia zakazu ponownego wjazdu;
 2. udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 3. udzielenia zgody na pobyt tolerowany;
 4. cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 5. cofnięcia zgody na pobyt tolerowany;
 6. wydania lub wymiany karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 7. wydania lub wymiany dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

oraz

przeniesienia kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jako organu wyższego stopnia w stosunku do komendantów oddziałów Straży Granicznej i komendantów placówek Straży Granicznej, w sprawach:

 1. wydalenia obywatela UE w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), tj. obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, do którego ma zastosowanie ta ustawa, tj. tego obywatela Zjednoczonego Królestwa, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020 r., str. 7, z późn. zm.),
 2. wydalenia członka rodziny obywatela UE;
 3. uchylenia decyzji o wydaleniu obywatela UE;
 4. uchylenia decyzji o wydaleniu członka rodziny obywatela UE oraz również przeniesienie kompetencji podmiotu, do którego statutowych obowiązków należy organizacja dobrowolnych powrotów na Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów.
 5. uzupełnienie katalogu organów prowadzących rejestr spraw dotyczących zobowiązań do powrotu oraz rejestr spraw dotyczących wydaleń z Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin;
 6. uzupełnienie regulacji dotyczących prowadzenia przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Ponadto proponuje się, by kategoria danych osobowych w postaci odcisków linii papilarnych, oraz kopii dokumentu podróży cudzoziemca (art. 439 ust. 2 pkt 2) lub kopii dokumentu tożsamości cudzoziemca (art. 439 ust. 2 pkt 3) były przetwarzane w wykazie.

W projekcie przewiduje się również zmiany dotyczące wymogu posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego jako warunku uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w zakresie dokumentów potwierdzających znajomość języka.

Projekt ustawy ma również na celu realizację zaleceń określonych w decyzji wykonawczej Rady ustanawiającej zalecenie w sprawie wyeliminowania niedociągnięć stwierdzonych w toku przeprowadzonej w 2019 r. oceny stosowania przez Polskę dorobku Schengen w dziedzinie powrotów oraz zalecenia Komisji (UE) 2017/432 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia większej skuteczności powrotów przy wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE (Dz. Urz. UE L 66 z 11.03.2017, str. 15) oraz zaleceń w tym zakresie określonych w decyzji wykonawczej Rady.

Proponuje się również wprowadzenie maksymalnego okresu przechowywania danych w rejestrach spraw dotyczących wiz oraz w centralnym rejestrze wizowym.

W projekcie przewiduje się również zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.) mające na celu zmianę sposobu udostępniania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy danych płatnika składek oraz ubezpieczonych przez tego płatnika cudzoziemców.

Projektowane są również zmiany w:

 • ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1416, z późn. zm.).
 • ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823, z późn. zm.) w celu rozszerzenia przesłanek wznowienia postępowania przed konsulem w związku z wydaniem orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej które ma wpływ na treść wydanej decyzji.

O szczegółach proponowanych zmian będziemy informować w kolejnych materiałach.

źródło: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2865

Adam Werner

Radca prawny
+48 667 870 433 | a.ciulkiewicz@kglegal.pl