Elektroniczny rejestr uprawnień budowlanych (e-CRUB)

17.01.2023 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym artykule z cyklu „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki” pragniemy przybliżyć państwu zmiany wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. w zakresie dotyczącym wprowadzenia elektronicznego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane zwanego „e-CRUB”. W artykule opiszemy, czym jest ten rejestr oraz jakie zmiany nastąpiły w procesie inwestycyjno-budowlanym w związku z jego wprowadzeniem. Na wstępie wskazujemy, że powszechna wyszukiwarka e-CRUB jest dostępna pod adresem: https://e-crub.gunb.gov.pl/#search.

System e-CRUB jest system teleinformatycznym prowadzonym na podstawie art. 88a ust. 3 Prawa Budowlanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) i działa od dnia 1 sierpnia 2022 r. W systemie e-CRUB GINB prowadzi na poziomie centralnym dwa rejestry: (1) osób posiadających uprawnienia budowlane oraz (2) rejestr osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Szczegółowy wykaz danych jakie można znaleźć w systemie e-CRUB znajduje się w art. 88a ust. 2 Prawo Budowlane i obejmuje dane osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie takie jak imię i nazwisko, datę wpisu do rejestru, adres zamieszkania, informacje o wykształceniu czy także o zakresie uprawnień budowlanych.

Oczywiście dane, o których mowa powyżej nie są dostępne dla wszystkich. GINB udostępnił dwie wyszukiwarki: wyszukiwarkę publiczną e-CRUB oraz wyszukiwarkę dla organów. Wyszukiwarka, do której dostęp jest powszechny nie udzieli nam informacji w zakresie szczegółowych danych osób wpisanych do rejestru takich jak nr PESEL czy informacji w zakresie nałożenia kar na osobę wpisaną do e-CRUB.

Do systemu e-CRUB zostały wpisane automatycznie wszystkie osoby, które nabyły uprawnienia budowlane od dnia 1 stycznia 1995 r. Z kolei osoby, które nabyły uprawnienia przed tą datą w celu wpisania do systemu muszą złożyć wniosek do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, do którego przynależą. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GINB do rejestru zostało wpisane już ok. 130 tys. osób.

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza system e-CRUB jest brak obowiązku załączenia kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach i zgłoszeniach składanych do organów administracji architektoniczno-budowlanej przez osoby wpisane do tego rejestru. Rejestr e-CRUB ma ułatwić organom administracji architektoniczno-budowlanej kontrolę uprawnień przy rozpatrywaniu ww. wniosków oraz w trakcie realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Wprowadzenie systemu e-CRUB może mieć także pozytywny skutek względem podmiotów zainteresowanych współpracą z osobami wpisanymi do rejestru, gdyż umożliwia weryfikacje uprawnień uczestników procesu budowlanego przez inwestorów. W konsekwencji powinien on pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo inwestora m.in. w zakresie zawierania umów o sporządzenie projektów budowlanych czy objęcia nadzoru budowlanego przez kierownika budowy.

W naszej ocenie utworzenie systemu e-CRUB może także wpłynąć na treść ww. umów w zakresie oświadczeń stron dot. uprawnień budowlanych. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się, że wydruk z e-CRUB będzie stanowić ich nowy załącznik.

Podsumowując, uruchomienie systemu e-CRUB należy uznać za zmianę w dobrym kierunku. Po pierwsze, ze względu na zmniejszenie wymogów formalnych i usunięcie obowiązku składania dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane do wniosków w postępowaniach inwestycyjno-budowlanych. Po drugie, poprzez umożliwienie weryfikacji osób posiadających wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia w jednej wyszukiwarce, co powinno zwiększyć bezpieczeństwo podmiotów funkcjonujących na rynku budowlanym.

W następnym tygodniu pochylimy się nad tematem elektronicznej książki obiektu budowlanego, stanowiącej kolejny etap cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 17 stycznia 2023 r.

autor:

Mateusz Brzęcki

Aplikant adwokacki
+48 22 856 36 60 | m.brzecki@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl