Przedawnienie części roszczeń z 2018 roku z końcem grudnia

10.12.2020 | Wiadomości

Zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego z dnia 13 kwietnia 2018 r. koniec terminu przedawnienia roszczeń przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Oznacza to, iż z końcem roku 2020 przedawnieniu ulegną powstałe w 2018 roku:

 1. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy;
 2. Roszczenia z umowy o dzieło;
 3. Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego – nie dotyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych;
 4. Roszczenia z umowy zlecenia:
  1. o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom;
  2. z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone;
 5. Roszczenia powstałe w zakresie działalności przedsiębiorstw hotelowych i gastronomicznych z tytułu należności za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydatków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług takich przedsiębiorstw.

Możliwość przerwania biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia może zostać przerwany:

 1. przez złożenie pozwu,
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. przez wszczęcie mediacji.

Wskazać należy, że po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, co pozwala na przedłużenie możliwości dochodzenia roszczeń.

Przedawnienie faktur

Szczególną uwagę do nowych przepisów powinni przywiązać przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, iż z dniem 31 grudnia 2020 roku przedawnią się roszczenia wynikające z faktur z roku 2018 (ze względu na dwuletni termin przedawnienia wszelkich umów sprzedaży – art. 554 k.c.).

W celu odzyskania należności powinni oni skierować sprawę na drogę postępowania sądowego lub uzyskać uznanie roszczenia przez dłużnika.

Kancelaria posiada duże doświadczenie i liczne sukcesy w postępowaniach sądowych a w tym w windykacji faktur. W celu dochodzenia należności prosimy o kontakt z adw. Marcinem Zawistowskim (m.zawistowski@kglegal.pl, +48 519 353 931) – liderem działu postępowań sądowych.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Aleksandra Klukowska

Aplikant radcowski
+48 506 367 105 | a.klukowska@kglegal.pl

Marcin Zawistowski

Adwokat, wspólnik
+48 519 353 931 | m.zawistowski@kglegal.pl