Uwaga! Trzy nowości w przepisach dotyczących cudzoziemców

08.07.2022 | Wiadomości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 czerwca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1346), od 11 lipca 2022 r. zmieniają się koszty administracyjne złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dotychczas opłata administracyjna dla Powiatowego Urzędu Pracy wynosiła 30 zł. Od przyszłego poniedziałku kwota ta wzrośnie do 100 zł, czyli tyle samo, ile kosztuje złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A w Urzędach Wojewódzkich.

24 czerwca 2022 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia cudzoziemców do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2022 poz. 1335). Art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2021 poz. 2354 tj.) dotyczy tych cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych oraz posiadają obywatelstwo określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Zgodnie z §1. czerwcowego rozporządzenia, „Obywatelstwem, którego posiadanie uprawnia do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest obywatelstwo Republiki Białorusi”. Oznacza to, że od dziś, 8 lipca 2022 r., Białorusini, którzy wjechali do Polski na wizie tzw. humanitarnej mogą nie tylko legalnie podjąć pracę, ale także ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, tj. pobyt ze względów humanitarnych.

W okresie od 1 do 14 lipca 2022 r. pracodawcy, którzy z jakiegoś powodu do tej pory nie zgłosili faktu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, lub zgłosili go po ustawowym terminie (14 dni od rozpoczęcia zatrudnienia) będą mieli szansę dopełnić tego obowiązku. Zgłoszeń należy dokonywać do Powiatowego Urzędu Pracy w standardowym trybie, poprzez portal praca.gov.pl. Dwutygodniowe okienko na dopełnienie tego obowiązku wynika z ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1383).

Zuzanna Nowak

Specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców
+48 885 779 696 | z.nowak@kglegal.pl