Dofinansowanie dla przedsiębiorstw energochłonnych – kolejna edycja programu!

23.06.2023 | Wiadomości

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało w celu konsultacji organizacjom, które zrzeszają przedsiębiorców projekt rządowego programu pn.: „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Celem programu jest przyznanie bezzwrotnej pomocy za koszty kwalifikowane poniesione na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego kierowany do przedsiębiorstw spełniających określone warunki.

Co więcej, w wykazie prac legislacyjnych pojawił się również projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu.

W porównaniu do poprzedniej edycji programu, rozszerzono krąg uprawnionych podmiotów do otrzymanej pomocy, tzn. pomoc mogą otrzymać przedsiębiorcy prowadzący przeważającą część swojej działalności w sekcjach PKD: „Górnictwo i wydobywanie” oraz „Przetwórstwo przemysłowe”.

Pomoc przysługuje przedsiębiorstwom, które:

  • poniosły koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w 2021 roku stanowiące nie mniej niż 3% jego wartości produkcji;
  • co najmniej 50% wartości produkcji sprzedanej pochodziło z działalności w jednej lub wielu podklasach PKD, zawierających się w sekcjach B lub C (działy PKD od 05 do 33);
  • poniosły koszty związane z zakupem energii elektrycznej i/lub gazu ziemnego w 2023 roku przynajmniej o 50% wyższe w stosunku do roku 2021.

Wsparciem będą objęte poniższe okresy:

  • od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.,
  • od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.,
  • od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wnioski należy złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie 45 dni od ostatniego dnia okresu wnioskowanego.

Rolą przedsiębiorstwa jest weryfikacja czy spełnia wymogi udziału w programie, ponadto musi przygotować i uzupełnić niezbędne dane, na podstawie których możliwe będzie wyliczenie kosztów kwalifikowanych i wyznaczenie wysokości należnej pomocy.

Następnie, w razie wniesienia wniosku o przyznanie pomocy ciężar przesuwa się na prawidłowe i rzetelne rozliczenie pomocy, złożenie niezbędnych oświadczeń i formularzy, a także stały kontakt z urzędami w razie zaistnienia konieczności wyjaśnienia wątpliwości.

Tak złożone działania w zakresie poprawnego wniesienia wniosku wymagają wsparcia organizacyjnego i merytorycznego w procesie skutecznego otrzymania pomocy w ramach programu.

Jeśli bylibyście Państwo zainteresowani skierowaniem takiego wniosku, Kancelaria proponuje wsparcie merytoryczne w zakresie jego złożenia, weryfikacji dokumentacji oraz, na późniejszym etapie, monitorowanie statusu wniosku oraz kontakt z Urzędem w tym zakresie.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 22 czerwca 2023 r.

autor:

Aleksandra Tomczyk

Aplikant radcowski
+48 22 856 36 60 | a.tomczyk@kglegal.pl