Koniec ochrony covidowej dla dłużników

28.06.2023 | Compliance

Z dniem 1 lipca 2023 roku przestaną obowiązywać przepisy covidowe chroniące dłużników przed konsekwencjami niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Tarcza covidowa 2.0., która weszła w życie 18 kwietnia 2020 roku, wprowadziła regulacje na mocy których 30-dniowy bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości został przerwany lub zamrożony na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego. Przez cały okres obowiązywania tarczy 2.0., dłużnicy byli objęci ochroną „covidową”, która z dniem 1 lipca 2023 roku, przestanie obowiązywać.

Co to oznacza?

Dłużnik ponownie będzie miał 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku, gdyby stan niewypłacalności pojawił się chwilę przed wejściem w życie Tarczy 2.0. – termin 30 dni liczy się na nowo od dnia 01 lipca 2023 roku.

Tarcza covidowa, wprowadzała także domniemanie, zgodnie z którym, jeżeli przedsiębiorca stał się bankrutem w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, to przyczyną jego kłopotów finansowych była pandemia. Domniemanie, iż przyczyną niewypłacalności dłużnika była pandemia, także przestaje obowiązywać.

Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie?

Konsekwencje są dotkliwe szczególnie dla osób zarządzających przedsiębiorstwami.

  • W przypadku osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, skutkiem niezłożenia wniosku ogłoszenie upadłości w terminie może być nawet odmowa oddłużenia, o czym pisaliśmy tutaj.

Osoby które pełnią funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzycieli, której zakres obejmuje także ich majątek osobisty, a granicą odpowiedzialności jest wysokość niezaspokojonych przez spółkę zobowiązań wierzycieli;
  • odpowiadają karnie i mogą zostać ukarani grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
  • mogą zostać pozbawione prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na okres od 1 roku do 10 lat, prawa do pełnienia funkcji w zarządzie spółki z o.o., a także pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia; o czym pisaliśmy tutaj.
  • odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe spółki z o.o. oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Zakres sankcji grożący osobom zarządzającym spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku uchybienia terminowi na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest szeroki i dotkliwy, dlatego już teraz warto przeanalizować sytuację finansową prowadzonego przedsiębiorstwa, aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jeżeli pełnisz stanowisko managerskie w spółce i potrzebujesz analizy sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorstwa lub rozważasz restrukturyzację lub upadłość przedsiębiorstwa, zapraszamy do kontaktu.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Stan prawny na dzień 28 czerwca 2023 r.

autorzy:

Michał Sowiński

Doradca restrukturyzacyjny, wspólnik
+48 512 037 021 | m.sowinski@kglegal.pl

Malwina Kniaziuk

Adwokat
+48 607 461 518 | m.kniaziuk@kglegal.pl

redaktor cyklu:

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl