Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – procedura uchwalania i składanie uwag do planu

19.01.2021 | Wtorkowe Poranki dla Budowlanki

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy Państwu przedstawić zarys procedury uchwalania planów miejscowych oraz wpływu osób trzecich, w tym inwestorów i okolicznych mieszkańców na ich treść. Pokrótce przedstawimy etapy uchwalania planu oraz wskażemy, w którym momencie można składać uwagi.

To gmina i jej organy wyposażone we władztwo planistyczne posiadają kompetencje do, w zasadzie, samodzielnego i zgodnego z jej interesami oraz zapewnieniem ładu przestrzennego kształtowania polityki przestrzennej. Uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gmina powinna wyważyć interes publiczny, jak i interesy podmiotów prywatnych.

Pierwszy etap to podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po podjęciu tej uchwały wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje ogłoszenia w prasie miejscowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, że taka uchwała została podjęta oraz o możliwości składania wniosków do planu w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia.

Wniosek do planu może złożyć każdy. Nie jest w tym przypadku konieczne wykazywanie się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie. Wnioski te jednak nie muszą być uwzględnione w projekcie planu. Jednakże ich nieuwzględnienie może stanowić podstawę do szerszej dyskusji.

W kolejnych etapach organ wykonawczy gminy, czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu (np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, czy wojewódzkiego konserwator zabytków), sporządza projekt planu, sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu, występuje o opinie o projekcie planu oraz o uzgodnienie treści planu do organów określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Następnie do projektu wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

Kolejnym etapem jest ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożeniem. Kolejnym krokiem jest wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, a także jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni. W tym okresie na wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do organizacji, co najmniej jednej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W okresie stanu epidemii, spotkaliśmy się z przypadkami, gdy takie dyskusje były organizowane online.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza również termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, który nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu. Uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, który został wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. Możliwość wniesienia uwag do projektu planu daje szansę podmiotom, których interesów może to dotyczyć, przedstawienia swojego zdania, co do określonych rozwiązań, które zostały zaproponowane w projekcie planu.

Uwagi do projektu są elementem publicznego dyskursu nad ustaleniami planu, w którym istotnym elementem jest indywidualny punkt widzenia na tenże akt prawa miejscowego. Uwagi do projektu planu może wnieść każdy zainteresowany, w tym też inwestorzy, którzy chcieliby przeprowadzić inwestycję na danym obszarze. Nie jest w tym kontekście ważne to, czy wnoszący jest właścicielem nieruchomości położonej na terenie objętym projektem planu, czy ma do nieruchomości jakiekolwiek prawa, jak również czy w ogóle jest mieszkańcem danej gminy. Jedynym wymogiem jest kwestionowanie ustaleń projektu planu, które może przybierać różne formy, tj. ogólnych uwag lub też bardziej szczegółowych rozwiązań, w tym propozycje alternatywne.

Po zakończeniu okresu składania uwag organ wykonawczy gminy rozpatruje uwagi w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu składania, wprowadza zmiany do projektu planu wynikające z rozpatrzonych uwag, a następnie ponawia uzgodnienia w niezbędnym zakresie. Niewykluczone, że w przypadku wprowadzenia istotnych zmian, projekt planu (w całości lub części) zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Ostatnim etapem procedowania projektu planu miejscowego jest przedstawienie radzie gminy projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Rada gminy sprawdzając projekt planu zobowiązana jest stwierdzić, że zapisy planu nie naruszają zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli rada stwierdzi, że zachodzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu (które to uwagi zostały przekazane przez organ wykonawczy gminy) – procedura planistyczna zostaje ponowiona w niezbędnym do dokonania tych zmian zakresie.

Jak wynika z powyższego, przed podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rada gminy (miasta) zobowiązana jest rozstrzygnąć o uwagach złożonych do projektu planu. Naruszenie tej zasady stanowi rażące naruszenie procedury planistycznej, które niezależenie od innych uchybień powinno prowadzić do stwierdzenia nieważności planu miejscowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, za spełnienie warunku rozpoznania uwag nie może zostać uznana lakoniczna wzmianka o sposobie ich rozpatrzenia zawarta w wykazie uwag i w załączniku do uchwały rady gminy (miasta) bez wskazania szczegółowego uzasadnienia nieuwzględnienia każdej ze złożonych uwag.

Po podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje ją wraz z wszystkimi materiałami dotyczącymi procedury planistycznej wojewodzie, w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Jeżeli wojewoda stwierdzi, że cała procedura planistyczna przebiegła zgodnie z przepisami zarządza publikację uchwały w dzienniku urzędowym województwa. Uchwała taka wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania. Jeżeli jednak stwierdzi jakieś nieprawidłowości może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdzi nieważność uchwały o przyjęciu planu w całości lub w części.

Jak wynika z powyższego podmioty prywatne mają kilka możliwości wpływu na treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto z nich korzystać, ponieważ postanowienia planów mają bardzo duże znaczenie na sposób wykonywania prawa własności wobec nieruchomości, jak również wpływają na przyszłe zamierzenia inwestycyjne, w tym możliwości jej zabudowy.

Za tydzień kontynuujemy omawianie tematyki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przybliżymy Państwu zasady i sposoby jego interpretacji.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

autor:

Aleksandra Jastrzębska

Radca prawny
+ 48 514 585 772 | a.jastrzebska@kglegal.pl

redaktor cyklu o MPZP:

Michał Rutkowski

Adwokat, wspólnik
+ 48 507 935 712 | m.rutkowski@kglegal.pl

redaktor cyklu:

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl