Opinia prawna

27.03.2020 | COVID

Ograniczenia wprowadzone od dnia 25 marca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, nie obejmują pracowników, którzy dojeżdżają do pracy jednym środkiem transportu.

Stanowisko to wynika wprost z § 3a wprowadzonego na mocy ww. rozporządzenia który stanowi, że „W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych (…)”.

W sytuacji, gdy pracownicy przemieszczają się prywatnym środkiem transportu, na przykład pojazdem należącym do pracodawcy bądź pojazdem prywatnego przewoźnika który świadczy na rzecz pracodawcy prywatną usługę transportową polegającą na przewozie pracowników danego pracodawcy, przemieszczanie się pracowników w grupie powyżej dwóch osób osób nie podlega ograniczeniom wynikającym z ww. rozporządzenia. Należy również zauważyć, że rozporządzenie wprowadza ograniczenia co do przemieszczania się pieszo i środkami publicznego transportu, natomiast nie ma żadnych ograniczeń co do przemieszczania się środkami prywatnego transportu.

Ograniczenie wynikające ze wskazanego rozporządzenia, dotyczy przemieszczania się za pomocą publicznego transportu zbiorowego. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, 2493 z późn. zm), publiczny transport zbiorowy jest to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej. W związku z tym dopuszczalne jest poruszanie się większej grupy osób w pojeździe pracodawcy (na przykład busem).

Ponadto należy także wskazać, że ze zgodnie z ww. rozporządzeniem, stosowanie do § 11a ust. 2 ograniczeń w zakresie zgromadzeń, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

Podsumowując: Ograniczeniom wynikające z ww. rozporządzenia, nie podlegają osoby poruszające się w grupie powyżej dwóch osób, jeżeli osoby te przebywają drogę do pracy.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Aleksandra Waćkowska

Adwokat
+48 502 417 767 | a.wackowska@kglegal.pl