Tarcza antykryzysowa 3.0 została uchwalona. Przedstawiamy najważniejsze zmiany.

19.05.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w dniu 15 maja 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. tarczę antykryzysową 3.0. To kolejny pakiet przepisów prawa, stanowiący uzupełnienie pakietu przepisów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii obowiązującym w Polsce. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 875, pełny tekst ustawy znajduję się pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875.

Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie najważniejszych zmian i rozwiązań, jakie zostały wprowadzone na mocy tarczy antykryzysowej 3.0:

 1. Zniesienie limitu przychodu przy ubieganiu się o zwolnienie z ZUS przez samozatrudnionych. Z możliwości zwolnienia ze składek na rzecz ZUS mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Aby skorzystać ze zwolnienia ZUS, dochód przedsiębiorcy z działalności w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty 7.000 zł. Zwolnienie można otrzymać za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 2. Przedłużenie terminu dematerializacji akcji z 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 marca 2021 r. oraz terminów na realizację przez przedsiębiorców obowiązków związanych z dematerializacją akcji,
 3. Wprowadzenie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego która zakłada, że w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu, nie przeprowadza się licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika,
 4. Wznowienie biegu terminów procesowych i sądowych. Terminy zawieszone, które nie rozpoczęły biegu, ulegają wznowieniu/rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy (uchylenie art. 15 zzs oraz art. 15 zzr tarczy antykryzysowej),
 5. Świadczenie postojowe może zostać przyznane osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli osoba ta rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
 6. Przedłużenie terminów składania rocznych sprawozdań o odpadach za rok 2019, tj. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a oraz art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701).
 7. Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł na osobę, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”,
 8. Brak konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia na pracę, zmiany zezwolenia oraz uzyskania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemca, któremu obniżono wymiar czasu pracy zgodnie z art. 15g ust. 8 tarczy antykryzysowej (tj. w związku z ubieganiem się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie do wynagrodzenia z FGŚP),
 9. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia dla cudzoziemców, dla których wymagane jest zezwolenie na pracę sezonową,
 10. Zwiększenie o 25% kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (tj. wynikających z art. 871 kodeksu pracy) przysługującemu pracownikowi, któremu z powodu COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Zwiększenie limitu potrąceń przysługuje na każdego członka rodziny nieosiągającego dochodu,
 11. Objęcie ochroną pożyczkobiorców poprzez wprowadzenie tzw. przepisów antylichwiarskich mających na celu ochronę przez nadmiernie wysokimi opłatami i odsetkami z tytułu udzielenia kredytu lub pożyczki,
 12. Dokapitalizowanie środków przeznaczonych na realizację tarczy finansowej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę 900 mln zł.
 13. Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, o ile zamknięte będą żłobki, kluby dziecięcy, przedszkola, szkoły lub inne placówki, do których uczęszcza dziecko. Ponadto dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
 14. Rozszerzenie możliwości zawieszenia spłaty kredytu studenckiego także o raty odsetkowe. Dodatkowo, okres na jaki można zawiesić spłatę kredytu wynosi obecnie do 6-ciu miesięcy (tarcza 2.0 przewidywała termin 3 miesięcy).
 15. Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych operatorów, świadczących usługi przewozu pasażerskiego w transporcie kolejowym, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani doradztwem prawnym w powyższym zakresie lub pozostałych rozwiązań tarczy antykryzysowej, prosimy o kontakt.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 r. poz.. 875)

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl