AKTUALIZACJA: Rozwiązania przewidziane w projekcie tarczy antykryzyzysowej w związku z epidemią COVID-19

26.03.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym rząd zaakceptował rozwiązania projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Na dzień 27 marca 2020 r. zaplanowane jest posiedzenie Sejmu RP, na którym odbędzie się pierwsze czytanie ww. projektu ustawy. Projekt jest w trakcie legislacji, w związku z tym może ulec zmianie.

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze rozwiązania, które przewiduje projekt tarczy antykryzysowej:

 1. Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w wysokości 50% wynagrodzenia, do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS, jeżeli u przedsiębiorcy wystąpił przestój ekonomiczny lub obniżono wymiar czasu pracy w następstwie COVID-19,
 2. Zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
  • mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, prowadzących działalność przed 1 lutego 2020 r. Zawieszenie obejmuje składki na ZUS od wszystkich pracowników zatrudnionych przez mikroprzedsiębiorcę,
  • osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego 2020 r.
 3. Zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz należności skarbowych,
 4. Możliwość dokonania korekty rozliczenia podatkowego i rozliczenia straty z 2020 r. w podatku z 2019 r.
 5. Dofinansowanie od starosty do wynagrodzeń pracowników,
 6. Możliwość uzyskania przez zleceniobiorców, samozatrudnionych, agentów i innych osób świadczących usługi, jednorazowego świadczenia postojowego w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 7. Obniżenie o 90% wysokości czynszów z tytułu najmu lokali w galeriach handlowych, dla najemców objętych ograniczeniem lub zakazem prowadzenia działalności na skutek COVID-19,
 8. Możliwość przedłużenia umów najmu do dnia 30 czerwca 2020 r. na dotychczasowych warunkach,
 9. umożliwienie przedsiębiorcom objętym zakazem handlu w niedziele, przyjmowania, rozładowywania oraz wykładania na półki towaru w niedziele objęte zakazem handlu,
 10. Możliwość ograniczenia w zakładzie pracy norm dotyczących odpoczynków dobowych i tygodniowych,
 11. Możliwość wprowadzenia przez pracodawców bardziej elastycznych zasad dotyczących czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy,
 12. Możliwość wprowadzenia przez niektórych pracodawców zmian w systemach czasu pracy oraz polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, w celu nieprzerwanego działania przedsiębiorstw,
 13. Wydłużenie terminów ważności dokumentów legalizujących pracę i pobyt cudzoziemców,
 14. Zapewnienie możliwości działania organów spółek w sytuacji nadzwyczajnych poprzez organizację posiedzeń organów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 15. Wydłużenie terminów ważności orzeczeń dotyczących niepełnosprawności lub niezdolności do pracy,
 16. Przesunięcie do dnia 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.
 17. Przesunięcie terminu płatności obowiązkowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność do dnia 30 czerwca 2020 r.
 18. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczki zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r. przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami finansowymi w związku z COVID-19,
 19. Możliwość uzyskania przez mikroprzedsiębiorcę z Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki w wysokości 5 tys. zł (z możliwością jej umorzenia pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia),
 20. Możliwość wprowadzenia przez Radę Gminy zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców,
 21. Przedłużenie terminów związanych z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych u podmiotów, które zostały objęte PPK od dnia 1 stycznia 2020 r.,
 22. Przedłużenie terminu składania zgłoszeń do rejestru beneficjentów rzeczywistych do 1 lipca 2020 r.
 23. Wydłużenie terminu do złożenia nowego JPK_VAT do 1 lipca 2020 r.
 24. Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
 25. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.
 26. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (wydłużenie z 3 dni do 14 dni)
 27. Odroczenie wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej do dnia 1 stycznia 2021r.

W przypadku gdyby pojawiły się z Państwa strony jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z omówionymi powyżej kwestiami, prawnicy Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu z dedykowanymi Państwu prawnikami.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (wersja projektu na dzień 26.03.2020 r.)

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl