Najważniejsze rozwiązania projektu tarczy antykryzysowej w związku z epidemią COVID-19

25.03.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w związku z panującą w naszym kraju epidemią zachorowań na COVID-19, ustawodawca opracowuje tzw. tarczę antykryzysową czyli pakiet przepisów prawa, mających na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych związanych z obecną sytuacją w kraju.

W niniejszym alercie przedstawiamy Państwu najważniejsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że na bieżąco monitorujemy stan prac ustawodawcy nad rozwiązaniami prawnymi, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, pracownicy oraz inne osoby dotknięte negatywnymi skutkami panujące epidemii. W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Rozwiązanie dla przedsiębiorcy

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Zgodnie z projektem ustawy, przedsiębiorca będzie mieć prawo zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Rozwiązanie to ma obejmować nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ale również zleceniobiorców czy samozatrudnionych.

Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, w przedsiębiorstwie musi mieć miejsce przestój ekonomiczny lub dojść do obniżonego wymiaru czasu pracy.

W przypadku przestoju ekonomicznego, wynagrodzenie dla pracowników ma być dofinansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Z kolei w przypadku spadku obrotów gospodarczych (w rozumieniu tej ustawy) oraz ograniczenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20 % (nie więcej jednak niż do 0,5 etatu), wynagrodzenie ma być dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczenia.

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca ma obowiązek ustalić w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników (jeśli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe).

Co ważne, z omawianego rozwiązania będzie mógł skorzystać podmiot, wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.) oraz który nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Prawo do świadczeń może zostać ustalone na okres łączny 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy. Istotna będzie szybkość przygotowania wniosku i dokumentacji, ponieważ wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków przeznaczonych na to rozwiązanie.

Rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych

Zachowanie ważności orzeczeń dotyczących niepełnosprawności

Projekt ustawy zakłada, że jeśli z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upłynie w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie omawianej ustawy, zachowuje ono ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, przy czym nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Natomiast jeśli w terminie do 30 przed wejściem w życie omawianej ustawy, zostanie złożony wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zachowa ważność przez okres kolejnych 90 dni od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozwiązanie dla podróżnych oraz organizatorów turystyki

Możliwość rozwiązania lub odstąpienia od umowy na wyjazd turystyczny z mocy prawa

Projekt ustawy przewiduje rozwiązanie dla osób które zawarły umowy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 548 z późn. zm.). Będą to na przykład umowy zawarte z biurami podróży. Podróży będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy a organizator do jej rozwiązania, jeżeli pozostaje to w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. W takim przypadku konieczne jest powiadomienie o odstąpieniu bądź rozwiązaniu umowy W takim przypadku konieczne jest powiadomienie drugiej strony o tym fakcie. Do rozwiązania lub odstąpienia od umowy dojdzie po upływie 180 dni od dnia powiadomienia drugiej strony.

Uwaga: Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie w trybie opisanym powyżej, nie będzie skuteczne w przypadku gdy podróżny wyrazi zgodę na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości przez Radę Gminy

W związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada gminy będzie mieć uprawnienie do podjęcia uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości za część roku 2020: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w stosunku do wskazanej grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Ponadto Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będzie miał prawo przedłużyć, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umów pożyczki

Projekt ustawy zakłada zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczki zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rozwiązanie dla części pracodawców

Na czas zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracodawca ma prawo dokonać zmian w organizacji pracy oraz polecić pracę w godzinach nadliczbowych

Na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracodawca będzie uprawniony do:

 1. zmiany system lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, stacji lub urzędu;
 2. polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.

Rozwiązanie z pkt 1 powyżej, będzie mogło być zastosowane przez pracodawców zatrudniających pracowników:

 1. w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284 i 374);
 2. w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;
 3. zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 611 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284);
 4. u przedsiębiorcy, w stosunku do którego Prezes Rady Ministrów wydał polecenie dotyczące przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie dla cudzoziemców przebywających w polsce

Przedłużenie legalności pobytu w Polsce

Projekt ustawy przewiduje, że jeśli termin do złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, to termin na złożenie wniosku ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jeśli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie, to jego pobyt na terytorium RP uważa się za legalny. Rozwiązanie to ma mieć odpowiednio zastosowanie do terminów stosowanych do zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek na ZUS za okres od 1 stycznia 2020 r. bez ponoszenia opłaty prolongacyjnej

ZUS nie nałożony na przedsiębiorcę opłaty prolongacyjnej w przypadku, gdy dojdzie do odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek na ZUS należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Obniżenie wysokości czynszu najmu w związku z ograniczeniem lub zakazem prowadzenia działalności w obiekcie handlowym

Rozwiązanie to dotyczy przedsiębiorców objętych zakazem lub ograniczeniem prowadzenia działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Jeśli działalność najemcy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii została zakazana lub ograniczona na podstawie przepisów prawa, a najemca działalności tej nie prowadzi, wysokość czynszu najmu za ten okres ulega obniżeniu o 90% w stosunku do czynszu przysługującego wynajmującemu na podstawie umowy, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy obniżenie czynszu. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać w szczególności przedsiębiorcy, którzy najmują lokale galeriach handlowych i na skutek zakazów lub ograniczeń, nie prowadzą tam działalności z powodu epidemii.

Ustawodawca przewiduje również dodatkową ochronę dla najemcy polegającą na tym, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w szczególności nie będzie zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej lub odszkodowania, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było wynikiem zakazu lub ograniczenia działalności najemcy. Przy czym jeśli będą wymagać tego względy słuszności, sąd będzie mógł po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, inaczej oznaczyć wysokość czynszu najmu.

Rozwiązanie dla pracodawców

Możliwość wprowadzenia zmian dotyczących norm czasu pracy oraz zawarcia porozumienia o zmianie warunków zatrudnienia

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., będzie miał prawo:

 1. wprowadzenia ograniczenia dotyczącego nieprzerwanych odpoczynków dobowych i tygodniowych,
 2. do zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy,
 3. do zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Rozwiązanie dla osób, które skorzystały z określonych usług

Prawo do ubiegania się o zwrot wpłaconych środków

Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, które zawarły umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizującym wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe. Jeśli rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, taki przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że rozwiązanie umowy nie będzie skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. Ponadto wartość vouchera nie będzie mogła być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.

Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Rozwiązanie dla samozatrodnionych, zleceniobiorców, agentów i innych osób świadczących usługi

Prawo do świadczenia postojowego

Projekt ustawy przewiduje prawo do świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

Świadczenie postojowe przysługuje, jeśli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe. Ponadto, osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 1. umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;
 2. wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

Świadczenie postojowe nie przysługuje zleceniobiorcy, jeżeli zleceniodawca otrzymał pomoc na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19.

Świadczenie postojowe przysługuje jednorazowo, w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. Podmiotem wypłacającym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata będzie następować w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Możliwość wystąpienia do Starosty o przyznanie dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z założeniami projektu tarczy antykryzysowej, Starosta może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli doszło u przedsiębiorcy do spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie może przysługiwać w przypadku spadku obrotów o:

 1. co najmniej 30% –w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów odrębnych,
 2. co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 3. co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż:

 • 6 miesięcy – w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorca nie będzie mógł otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorców

Pożyczka do 5 tys. zł z możliwością umorzenia

Mikroprzedsiębiorca będzie mieć prawo do wystąpienia do Starosty o udzielenie pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego rozwiązania będzie mógł skorzystać mikroprzedsiębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 – – 51 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Pożyczka będzie mogła być udzielona do wysokości 5 tys. zł ze stałym oprocentowaniem wynoszącym w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Co ważne, pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegać umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 6 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Wydłużenie ważności świadectw kwalifikacyjnych

Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., zostanie wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w tym okresie i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Możliwość obniżenia dochodu uzyskanego w 2019 r. o wysokość straty

Ustawodawca przewiduje rozwiązanie na mocy którego podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

 1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są uwzględniane przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności,

będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok.

Z kolei strata nieodliczona na podstawie powyższego rozwiązania, może podlegać odliczeniu na podstawie art. 9 ust. 3 albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Przesunięcie terminu na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Według projektu ustawy, 1 lipca 2020 r. ma być nowym terminem na spełnienie obowiązku zgłoszenia Beneficjentów Rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pierwotnym terminem była data 13 kwietnia 2020 r. CRBR to rejestr gromadzący informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Obowiązek zgłoszenia do CRBR obejmuje spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Rozwiązanie dla przedsiębiorców

Przedłużenie terminów na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

Przypominamy, że podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.), od 1 stycznia 2020 r. zostały objęte ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. Zatem zgodnie z harmonogramem ustawowym, powinny w terminie do dnia 24.04.2020 r. zawrzeć umowy o zarządzanie PPK, a do dnia 11.05.2020 r. umowy o prowadzenie PPK. Ustawodawca w projekcie ustawy proponuje przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych o 6 miesięcy co oznacza przesunięcie terminów dla zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 27.10.2020 roku, zaś umowy o prowadzenie PPK do 10.11.2020 roku.

W przypadku gdyby pojawiły się z Państwa strony jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z omówionymi powyżej kwestiami, prawnicy Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu z dedykowanymi Państwu prawnikami.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (wersja projektu na dzień 21.03.2020 r.)

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl