Kolejne ograniczenia wprowadzane przez rząd w związku z COVID-19

25.03.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na mocy tego rozporządzenia, został wprowadzony zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przemieszczania się w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,
  3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu,
  4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Ponadto, pieszo przemieszczać się mogą razem maksymalnie dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, przy czym ograniczenie to nie dotyczy osób najbliższych w rozumieniu ustawy.

W przypadku przemieszczania się środkami transportu publicznego, środkiem tym można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób, niż połowa miejsc siedzących przewidzianych dla danego środka.
Ponadto zakazane jest organizowanie zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, ograniczeń w zakresie zgromadzeń nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej.

Ograniczenia obejmują również limit osób uczestniczących podczas czynności związanych ze sprawowaniem kultu religijnego oraz organizacji pogrzebów.

Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się od Państwa pytania:

1. Czy ograniczenia dotyczą także zakładów pracy i pracowników?

Ograniczenia te, jak wskazano w rozporządzeniu, nie obejmują zakładów pracy oraz wykonywania czynności zawodowych lub służbowych. W związku z tym zakłady pracy mogą funkcjonować na zasadach dotychczasowych.

2. Czy mogę dalej prowadzić swoją działalność gospodarczą?

Przepisy ww. rozporządzenia nie nakładają ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w związku z tym o ile dotychczasowe ograniczenia czy zakazy nie wpłynęły na możliwość prowadzenia przez Państwa działalności gospodarczej, to rozporządzenie takich ograniczeń nie wprowadza.

3. Czy nadal mogę powierzyć pracownikom pracę zdalną?

Tak, istnieje taka możliwość na mocy art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych który stanowi, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W razie gdyby pojawiły się z Państwa strony pytania lub wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl