Tarcza antykryzysowa 4.0. Przedstawiamy najważniejsze założenia.

30.05.2020 | COVID

Szanowni Państwo, trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczą antykryzysową 4.0. Etap procesu legislacyjnego możemy śledzić pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/proces.xsp, pod pozycją 382.

Projekt ustawy zakłada szereg zmian w obowiązujących przepisach prawa, jak również nowych rozwiązań stanowiących kolejne uzupełnienie tarczy antykryzysowej. Przedstawiamy Państwu najważniejsze założenia projektu tarczy antykryzysowej 4.0:

 1. Możliwość uzyskania przez przedsiębiorców dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19. W tym celu zostanie utworzony Fundusz Dopłat do Oprocentowania,
 2. Rozszerzenie możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez przedsiębiorców, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych także dla pracowników, którzy nie zostali objęci przestojem wprowadzonym w trybie art. 81 kodeksu pracy, przestojem ekonomicznym wprowadzonym na mocy art. 15g tarczy antykryzysowej czy obniżonym wymiarem czasu pracy o którym mowa w art. 15g tarczy antykryzysowej,
 3. Objęcie mikro-przedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców możliwością uzyskania od BGK poręczeń i gwarancji oraz rozszerzenie katalogu zobowiązań, które będą mogły być objęte gwarancją,
 4. Wprowadzenie tzw. „wakacji kredytowych”. Dzięki temu rozwiązaniu kredytobiorca, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, ma mieć możliwość zawieszenia na okres maksymalnie trzech miesięcy obowiązku spłaty kredytu, zarówno w odniesieniu do części kapitałowej jak i odsetkowej. Rozwiązanie to ma dotyczyć kredytów konsumenckich oraz kredytów hipotecznych,
 5. Możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy lub objęcie pracowników przestojem ekonomicznym w przypadku, gdy pracodawca odnotuje istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,
 6. Zmiany w świadczeniu postojowym. Samozatrudniony będący jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub zlecenia, będzie miał możliwość uzyskania świadczenia postojowego (obecne przepisy nie przewidują takiej możliwości). Świadczenie będzie mogło być przyznane takiej osobie trzykrotnie,
 7. Pracodawca będzie mógł zobowiązać pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w wybranym przez pracodawcę terminie. Ustawodawca wyłącza tym samym termin 30 września na wykorzystanie zaległego urlopu, przewidziany w kodeksie pracy,
 8. Wprowadzenie górnego limitu kwotowego tj. do kwoty 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku do świadczeń pracowniczych takich jak odprawy, odszkodowania oraz innych podobnych świadczeń wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Dotyczy to pracodawców, którzy w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego odnotowali spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Limit ma dotyczyć także świadczeń wypłacanych z tytułu rozwiązania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług,
 9. Możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Strona umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub innej umowy do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, na rzecz której ustanowiono zakaz, będzie mieć możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji za 7-dniowym terminem,
 10. Doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania pracy zdalnej poprzez wskazanie, że praca zdalna może zostać polecona pracownikowi, jeżeli posiada on umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe, a także pozwala na to rodzaj świadczonej pracy,
 11. Do 28 czerwca 2020 r. będzie możliwe uzyskanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, jak również w przypadku, gdy placówki te będą otwarte,
 12. Wprowadzenie do kodeksu wykroczeń karalności czynu polegającego na utrudnianiu lub udaremnianiu przekazywania informacji za pomocą systemu teleinformatycznego, karą ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 1 tys. zł. Przepis ten ma na celu w szczególności ochronę niezakłóconego prowadzenia zdalnej komunikacji,
 13. Możliwość zawieszenia przez pracodawcę obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego na ZFŚS oraz obowiązku wypłaty świadczeń urlopowych w okresie stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego,
 14. Wydłużenie o sześć miesięcy ważności zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed upływem pierwotnego terminu ważności zezwolenia,
 15. Przedłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020.

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 jest obecnie procedowany przez Sejm, a następnie trafi pod obrady Senatu. Będziemy informować Państwa o finalnej wersji tarczy 4.0 po jej wejściu w życie.

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl