Legalność pobytu cudzoziemców a stan epidemii

25.03.2020 | COVID

Z uwagi na wprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polski stan epidemii, wielu cudzoziemców obawia się o swoją sytuację związaną z legalnością pobytu i pracy. Nieprzewidywalny i dynamiczny charakter ciągu zdarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 może powodować znaczące problemy dla obcokrajowców. Co więcej, działania podjęte przez rząd tj. wprowadzony zakaz wjazdu do Polski, zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów w urzędach wojewódzkich oraz wielu innych organach administracji rządowej, powodują znaczne utrudnienia w przemieszczaniu się oraz powrocie z Polski do ojczystych krajów cudzoziemców. Utrudniony jest również proces uzyskiwania oraz przedłużania ważności wiz do Polski z powodu zredukowanej liczby przyjmowanych petentów przez polskie ambasady.

W zdecydowanie najbardziej konfundującej sytuacji znajdują się cudzoziemcy, których termin legalności pobytu na terytorium RP dobiega końca. Aby uniknąć lawinowego wzrostu osób przebywających w Polsce nielegalnie, urzędy wojewódzkie zaapelowały do osób dotkniętych tych problemem o przedkładanie wniosków o przedłużenie wizy lub o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu za pośrednictwem poczty. Istotnym jest, iż sam fakt przebywania w Polsce w czasie stanu epidemii nie jest wystarczającym powodem do przedłużenia legalności pobytu cudzoziemca, jednak problemy z powrotem do kraju ojczystego oraz inne trudności wynikające z rozprzestrzeniania się koronawirusa z pewnością będą wpływać pozytywnie na decyzje wydawane przez urzędy wojewódzkie. Pamiętać należy również o wysłaniu wniosku przed upływem okresu legalnego pobytu na terytorium RP.

Dla większości cudzoziemców namacalnym dowodem ich legalności pobytu przed wydaniem karty pobytu jest posiadanie stempla w paszporcie. Z racji zawieszenia bezpośredniej obsługi wnioskodawców w urzędach wojewódzkich uzyskanie takiego zapewnienia jest niemożliwe. Należy jednak zaznaczyć, iż w trakcie postępowania legalność pobytu wynika wyłącznie z faktu przedłożenia odpowiednich dokumentów w ustawowym terminie. Z informacji opublikowanych na stronie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców warto przytoczyć zdanie:
„Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.”

Na uznanie zasługuje również decyzja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który w obliczu kryzysu epidemicznego wprowadził nowy tryb obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na pracę typu A. Postępowanie elektroniczne, o którym mowa, opiera się na podpisie elektronicznym oraz profilu zaufanym. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w kraju, jednak sądzimy, iż w ślad za Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pójdą inne urzędy z całej Polski.

Dział Legalizacji naszej kancelarii bazując na wieloletnim doświadczeniu w kontaktach z organami administracji w kwestiach spraw cudzoziemców, jest przygotowany na wsparcie i obsługę prawną osób znajdujących się w sytuacjach opisanych powyżej. W przypadku posiadania problemu z legalnością pobytu spowodowanym stanem epidemii, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Liderem Działu Legalizacji Prawnikiem Pawłem Kaczorkiem.

Paweł Kaczorek

Prawnik
+48 697 112 217 | p.kaczorek@kglegal.pl


Piotr Misiorowski

Prawnik
+48 228 563 660 | p.misiorowski@kglegal.pl