Podsumowanie rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 dla rynku nieruchomości

14.04.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w dniu 9 kwietnia 2020 r. do Senatu wpłynęła uchwalona przez Sejm ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniający wiele przepisów przyjętej już tzw. tarczy antykryzysowej.

Poniżej przedstawiamy Państwu najbardziej istotne zmiany przewidziane w ustawie, które dotyczą spraw nieruchomościowych:

  1. Wprowadzono katalog spraw, co do których nie wstrzymuje się rozpoczęcia ani nie zawiesza się biegu terminów mimo obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  2. Co do zasady nie będzie wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego
  3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nie będzie się wykonywać eksmisji z lokalu mieszkalnego
  4. Poczta Polska zyskała uprawnienie do doręczeń elektronicznych
  5. W przypadku, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, strona może uzyskać akta sprawy oraz dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  6. Ułatwienia w posadowieniu przenośnych wolno stojących masztów antenowych
  7. Możliwość późniejszej zapłaty opłaty przekształceniowej
  8. Możliwość późniejszego wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zgodnie z projektem opłatę roczną za rok 2020 będzie można wnieść w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Ponadto, Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego może w drodze rozporządzenia określić jeszcze późniejszy termin wniesienia opłaty, nie później niż do dnia 1 stycznia 2021 r.

Wprowadzona została także zasada, zgodnie z którą automatycznie zostały wydłużone wszystkie terminy na zapłatę powyższej należności do terminów zakreślonych w przepisach antykryzysowych.

Jednocześnie, wskazujemy, że ostateczna treść ustawy może ulec zmianie. Co więcej, z uwagi na niejasności wynikające z proponowanych przepisów każdy przypadek wymagać będzie indywidualnej oceny, np. co do możliwości wydania decyzji WZ bez udostępnienia akt postępowania administracyjnego stronom czy możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Dział Nieruchomości naszej Kancelarii z chęcią pomożemy w wyjaśnieniu wątpliwości w przypadkach dotyczących Państwa indywidualnych inwestycji.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wersja przesłana do Senatu RP, nr druk 101).

Michał Rutkowski

Adwokat, wspólnik
+ 48 507 935 712 | m.rutkowski@kglegal.pl


dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl