Rząd planuje zmiany w tarczy antykryzysowej. Przedstawiamy najważniejsze założenia nowelizacji

08.04.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w dniu 7 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W najbliższych dniach projekt ustawy będzie procedowany przez Sejm i Senat. Etap procesu legislacyjnego możemy śledzić pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/proces.xsp, pod pozycją 330.

Projekt ustawy stanowi tzw. uzupełnienie tarczy antykryzysowej, która obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Przedstawiamy Państwu najważniejsze z projektowanych zmian:

 1. Ze zwolnienia z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń nie więcej niż 49 osób. Zwolnienie ma dotyczyć opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc,
 2. Nałożenie na operatorów telekomunikacyjnych obowiązku udostępniania danych o lokalizacji osób, które zostały objęte kwarantanną, za okres ostatnich 14 dni,
 3. Możliwość obniżenia wymiaru etatów o maksymalnie 20%, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, przy wprowadzeniu obniżenia wymiaru etatów w związku z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych. Obecnie przepisy tarczy antykryzysowej przewidują możliwość obniżenia tylko o 20% wymiaru etatu. Ponadto dofinansowanie do wynagrodzeń będzie można uzyskać za cały miesiąc, w którym został złożony wniosek (obecnie przepisy tarczy antykryzysowej przewidują możliwość uzyskania dofinansowania od daty złożenia wniosku) dotyczyć ma to także dofinansowania przyznawanego przez starostę,
 4. Zniesienie zakazu wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi objętemu dofinansowaniem do wynagrodzenia z FGŚS. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują zakaz wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn jego niedotyczących w okresie pobierania świadczeń oraz w okresie trzech miesięcy po upływie tego okresu. Po zmianach zakaz wypowiedzenia umowy o pracę będzie obowiązywał tylko w okresie pobierania dofinansowania do wynagrodzenia,
 5. Świadczenie postojowe może być przyznane trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić po upływie miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczenie postojowe zostało wypłacone po raz pierwszy. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie złożenie oświadczenia, że sytuacja materialna nie uległa poprawie,
 6. Mikroprzedsiębiorca będzie miał prawo uzyskać pożyczkę od starosty w wysokości 5 tys. zł bez względu na to, czy zatrudnia pracowników. Natomiast warunkiem umorzenia pożyczki (co następuje na wniosek) będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Obecnie przepisy przewidują możliwość umorzenia pożyczki pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w odniesieniu do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.,
 7. Możliwość renegocjacji przez przedsiębiorców warunków kredytu bankowego. Ostateczna decyzja co do renegocjacji będzie należeć do banku, natomiast w związku z epidemią ustawodawca umożliwia takie rozwiązanie na mocy przepisu szczególnego,
 8. Wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych. Terminy mają zostać wydłużone do 30 września 2020 r. w przypadku dokumentacji lokalnej oraz do 31 grudnia 2020 r. w przypadku dokumentacji grupowej,
 9. Ustawa ma umożliwić wdrożenie przez ARP rozwiązań finansowych mających na celu wprowadzenie instrumentów wspierających płynność finansową przedsiębiorców. Ponadto ma zostać wprowadzona możliwość uzyskania pożyczki płynnościowej z karencją w spłacie,
 10. Nadanie sprawom o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego statusu spraw pilnych. Sprawy te, obok innych rodzajów spraw wymienionych w tarczy antykryzysowej, będą rozpoznawane przez sąd pomimo zaprzestania wykonywania czynności sądowych z powodu COVID-19,
 11. Rolnicy, przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego oraz pracujący z nimi domownicy, w przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, będą mieli prawo do zasiłku w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 12. Możliwość doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Konieczne będzie, aby adresat przesyłki wyraził na to zgodę i upoważnił operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata,
 13. Możliwość określenia przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego późniejszego niż termin 30 czerwca 2020 r. jednak nie później niż do końca 2020 r. Obecnie obowiązująca tarcza antykryzysowa przyznaje takie uprawnienie Radzie Ministrów,
 14. Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisu. Rozwiązanie to ma dotyczyć między innymi prawa jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy. W przypadku gdy ważność ww. upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ma ulec przedłużeniu do dnia upływu 60-ciu dni od dnia odwołania stanu epidemii,
 15. Tablice rejestracyjne oraz pozwolenia czasowe zachowają ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 16. Możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu studenckiego na okres do trzech miesięcy. Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu trzeba będzie złożyć do końca roku akademickiego 2019/2020,
 17. Przedłużenie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich. Legitymacje te zachowują ważność w czasie ograniczenia zajęć i 30 dni po zakończeniu ograniczenia, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Ma to również obejmować legitymacje, które utraciły ważność w okresie 14 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni,
 18. Do dnia 1 stycznia 2023 r. karta urodzenia i karta martwego urodzenia oraz karta zgonu będą mogły zostać przekazane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Warto zauważyć, że projekt ustawy zawiera przepis z którego wynika, że ustawa nie będzie mogła mieć zastosowania do przedsiębiorców, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19). Ponadto z rozwiązań przewidzianych w projektowanej ustawie nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, wobec których ogłoszono upadłość a także przedsiębiorcy, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wersja projektu na dzień 07.04.2020 r.)

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl