Rozwiązania Tarczy antykryzysowej dla gastronomii

07.04.2020 | COVID

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Tarcza antykryzysowa”) firmom przysługuje szereg świadczeń i ułatwień. Niniejszy alert ma na celu zaprezentowanie rozwiązań, z których mogą skorzystać firmy z branży gastronomicznej.

I. Ograniczenie prowadzenia działalności.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzania działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki.

W konsekwencji, lokale gastronomiczne mogą nadal świadczyć usługi, o ile jedzenie jest dostarczane do klienta lub odbierane przez klienta na miejscu ale spożywane „na wynos”. Doradzamy zatem naszym klientom aby podejmowali próbę zorganizowania działalności, w taki sposób aby możliwe było jej prowadzenie w dalszym ciągu, chociażby w mniejszej skali. W sytuacji, w której restauracja nie świadczyła wcześniej usług z dostawą do klienta – istnieje możliwość podjęcia współpracy z firmami zajmującymi się dostawami lub zatrudnienia tymczasowego pracownika, który będzie tą usługę wykonywał (np. poprzez agencję pracy).

Oczywiście, rozwiązanie takie nie jest dostępne dla wszystkich, a nawet jeżeli dostawy są prowadzone, należy spodziewać się znacznego spadku dochodów. W związku z powyższym, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z przedstawionych poniżej rozwiązań.

II. Świadczenia i ułatwienia dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej.

 1. Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w wysokości 50% wynagrodzenia, do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS, jeżeli u przedsiębiorcy wystąpił przestój ekonomiczny lub obniżono wymiar czasu pracy w następstwie COVID-19,
 2. Dofinansowanie od starosty do wynagrodzeń pracowników, jeżeli obroty przedsiębiorcy spadły o co najmniej 30%,
  (UWAGA: pkt 1 i 2 wzajemnie się wykluczają – można wnioskować tylko o jedno z tych dwóch świadczeń.)
 3. Zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
  • mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, prowadzących działalność przed 1 lutego 2020 r. Zawieszenie obejmuje składki na ZUS od wszystkich pracowników zatrudnionych przez mikroprzedsiębiorcę,
  • osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego 2020 r.
 4. Zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz należności skarbowych,
 5. Możliwość dokonania korekty rozliczenia podatkowego i rozliczenia straty z 2020 r. w podatku z 2019 r.,
 6. Możliwość uzyskania przez zleceniobiorców, samozatrudnionych, agentów i innych osób świadczących usługi, jednorazowego świadczenia postojowego w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 7. Przesunięcie do dnia 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.,
 8. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczki zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r. przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami finansowymi w związku z COVID-19,
 9. Możliwość uzyskania przez mikroprzedsiębiorcę z Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki w wysokości 5 tys. zł (z możliwością jej umorzenia pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia),
 10. Jeżeli działalność jest prowadzona w obiekcie handlowym o powierzchni powyżej 2000 m2, umowa na podstawie której przedsiębiorca użytkuje powierzchnie wygasa, w związku z czym, nie ma obowiązku uiszczania czynszu za ten okres. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest złożenie wynajmującemu lub oddającemu w używanie oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowej umowy o okres zakazu przedłużony o 6 miesięcy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od zniesienia zakazu prowadzenia działalności.

Prawnicy naszej Kancelarii pozostają dla Państwa dostępni w zakresie udzielania porad związanych z powyżej wskazanymi rozwiązaniami.

Aleksandra Kośla

Radca Prawny/Legal Counsel


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl