Kolejna zmiana przepisów dot. inwestycji związanych z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii

12.11.2020 | COVID

W dniu 3 listopada 2020 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 28 października 2020r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W ramach analizowanej noweli wprowadzono między innymi zmianę przepisów dotyczących prowadzenia inwestycji budowlanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 46c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi („Ustawa”), w stosunku do inwestorów, zobowiązanych do stosowania przepisów o udzielaniu zamówień publicznych, planujących inwestycje związane z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ograniczono liczbę obowiązków, które muszą spełnić celem przeprowadzenia takiej inwestycji. Po wejściu w życie Ustawy (na dzień 12.11.2020 r. nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw), planujący inwestycję o tym charakterze nie będą obowiązani do:

– stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,

– uzyskania opinii o celowości inwestycji zgodnie z art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w sytuacji, w której inwestycja polega na budowie: nowego podmiotu leczniczego, nowej jednostki lub komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

– spełnienia obowiązków określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia 2 grudnia 2010 r. w odniesieniu do możliwości dofinansowania lub finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa w zakresie obowiązków inwestora co do: (i) uzgodnienia programu inwestycji; (ii) analizy celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami, (iii) przedstawienia szacunków, z których wynika, iż planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiającej inwestorowi terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji.

Obecny art. 46c ust. 3 Ustawy jasno precyzuje, które podmioty mogą realizować inwestycje z pominięciem m.in. przepisów ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Są to:

podmioty wykonujące działalność leczniczą albo

inne podmioty w związku z realizacją zadań objętych obowiązkiem albo poleceniem wydanym na podstawie art. 10d albo art. 11h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którymi mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne czy też instytucje badawcze.

W każdym przypadku inwestycje te muszą być podejmowane w związku z przeciwdziałaniem epidemii, a odstępstwo od właściwych przepisów uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody wojewody.

Co więcej prowadzenie przez w/w podmioty robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem epidemii z momentem wejścia w życie nowelizacji wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno¬ budowlanej oraz podanie następujących informacji:

  • rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz terminu ich rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia robót budowlanych,
  • dotychczasowego i zamierzonego sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – w przypadku zmiany sposobu użytkowania.

W sytuacji zaś w której prowadzenie robót, o których mowa powyżej powodować może zagrożenie życia lub zdrowia ludzi organ administracji architektoniczno¬budowlanej, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustali wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.

Co więcej, w odniesieniu do robót stanowiących inwestycję, dla której zgodnie z ustawą prawo budowlane wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor obowiązany będzie zapewnić objęcie kierownictwa oraz nadzoru nad tymi robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W tym zatem zakresie przepisy prawa budowlanego nadal mają być stosowane.

Celem omawianych zmian jest ułatwienie realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, ściśle określonym w tym przepisie podmiotom. Przepisy te nie będą miały zastosowania do podmiotów prywatnych, w tych przedsiębiorców, chyba że wykonują działalność leczniczą.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Piotr Tobolski

Prawnik
+ 48 505 030 072 | p.tobolski@kglegal.pl

dr Joanna Barzykowska

Adwokat, wspólnik
+ 48 502 677 504 | j.barzykowska@kglegal.pl