Polski Fundusz Rozwoju rozpoczyna kontrole dofinansowań z tarczy PFR

12.11.2020 | COVID

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął pierwsze kontrole przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie w ramach Tarczy Finansowej. Przypomnijmy, że nabór wniosków dla przedsiębiorców z sektora MŚP w ramach Tarczy PFR zakończył się z dniem 31 lipca 2020 r.

Wsparcie finansowe o wartości ponad 60,5 mld złotych uzyskało prawie 345 tysięcy firm, jednakże PFR wskazuje, że kontrole mają dotyczyć pojedynczych podmiotów i mają nie mieć charakteru masowego. Weryfikacja ma opierać się zaś głównie na publicznie dostępnych danych.

Z doniesień medialnych wynika, że PFR we współpracy m.in. z Krajową Administracją Skarbową i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym opracowuje specjalny algorytm mający na celu wytypować przedsiębiorstwa, które powinny zostać dokładniej zweryfikowane.

Mając w pamięci bardzo pośpieszny tryb wprowadzania Tarczy PFR oraz fakt, że wnioski oparte były o oświadczenia o spełnianiu przez wnioskodawcę warunków do otrzymania wsparcia, a także częste zmiany regulaminu i bieżące tłumaczenie nieścisłości z niego wynikających, można przewidywać, że kontrole będą uwidaczniać kolejne problemy związane z nieprecyzyjnością regulaminu. Oznacza to potencjalne ryzyko wystąpienia negatywnych skutków również dla tych wszystkich przedsiębiorców, którzy działali w dobrej wierze i składali zgodne z prawdą oświadczenia.

Analizując warunki, które trzeba było spełnić, w celu otrzymania dofinansowania, można ocenić, że weryfikacji będą podlegać m.in. następujące kwestie:

  1. faktyczne prowadzenie działalności wskazanej we wniosku
  2. spadek obrotów firmy (czy nie został zawyżony);
  3. liczba zatrudnionych pracowników;
  4. sposób wydatkowania dotacji (m.in. w kontekście zakazu przeznaczania dotacji na przejęcie innego podmiotu itp., transakcje z właścicielem podmiotu lub między podmiotami powiązanymi)
  5. zaległości w zapłacie podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne na koniec 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku;
  6. prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w sektorach wyłączonych ze wsparcia;
  7. objęcie przedsiębiorcy postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym;

Istotnym ryzykiem dla przedsiębiorców jest możliwość nieprawidłowego ustalenia statusu MŚP, którego definicja została określona w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Przedmiotowa definicja zawiera pojęcia przedsiębiorstwa powiązanego oraz przedsiębiorstwa partnerskiego. O ile definicje te wskazują na szereg wytycznych pozwalających na wskazanie powiązań o charakterze kapitałowym pomiędzy spółkami, o tyle poważne problemy oraz wątpliwości pojawiają się przy próbie ustalenia powiązań osobowych. Warto wspomnieć, że prawidłowe określenie statusu przedsiębiorstwa i złożenie w tym zakresie oświadczenia było jednym z warunków uzyskania wsparcia z PFR. Jednym z błędów popełnianych przez przedsiębiorców było stosowanie definicji podmiotu z sektora MŚP zawartej w polskich przepisach, a nie zawartej w ww. Rozporządzeniu.

Konsekwencją nieprawidłowości może być nie tylko konieczność zwrotu otrzymanej pomocy, ale również odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych oświadczeń. Można w tym zakresie wskazać na art. 297 kodeksu karnego, dotyczący tzw. „oszustwa dotacyjnego”. Za to przestępstwo może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto zatem zawczasu przygotować się do kontroli z PFR, m.in. poprzez przeprowadzenie audytu następczego, który zweryfikowałby czy spełnione zostały wszystkie warunki do uzyskania subwencji. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie Tarczy PFR oraz kontroli pozostajemy do dyspozycji.

Niniejszy alert ma charakter informacyjny i nie jest to porada prawna.

Patryk Grochowski

Adwokat
+ 48 533 305 899 | p.grochowski@kglegal.pl

Mateusz Grosicki

Adwokat, wspólnik
+48 506 367 109 | m.grosicki@kglegal.pl