Tarcza antykryzysowa 3.0 – Przedstawiamy najważniejsze założenia

30.04.2020 | COVID

Szanowni Państwo,
w dniu 28 kwietnia 2020 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Etap procesu legislacyjnego możemy śledzić pod adresem http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/proces.xsp, pod pozycją 344.

Projekt ustawy wprowadza szereg zmian w obowiązujących przepisach prawa, jak również stanowi kolejne uzupełnienie tarczy antykryzysowej, która obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Przedstawiamy Państwu najważniejsze z projektowanych zmian:

 1. Brak limitu przychodu przy ubieganiu się o zwolnienie z ZUS przez samozatrudnionych. Z możliwości zwolnienia ze składek na rzecz ZUS będą mogli skorzystać także samozatrudnieni, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Aby skorzystać ze zwolnienia ZUS, samozatrudniony będzie musiał z kolei spełnić warunek osiągnięcia dochodu z działalności w lutym 2020 r. w wysokości nieprzekraczającej 7.000 zł. Zwolnienie będzie można otrzymać za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 2. Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł na osobę, zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”,
 3. Brak konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia na pracę, zmiany zezwolenia oraz uzyskania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemca, któremu obniżono wymiar czasu pracy zgodnie z art. 15g ust. 8 tarczy antykryzysowej (tj. w związku z ubieganiem się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie do wynagrodzenia z FGŚP),
 4. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia dla cudzoziemców, dla których wymagane jest zezwolenie na pracę sezonową,
 5. Dokapitalizowanie środków przeznaczonych na realizację tarczy finansowej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę 900 mln zł.
 6. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – o ile zamknięte będą żłobki, kluby dziecięcy, przedszkola, szkoły lub inne placówki, do których uczęszcza dziecko. Ponadto dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.
 7. Rozszerzenie możliwości zawieszenia spłaty kredytu studenckiego także o raty odsetkowe. Rozwiązanie ma umożliwić studentom nie tylko zawieszenie spłaty raty kapitałowej (taką możliwość wprowadzono na mocy tarczy 2.0), ale także raty odsetkowej. Dodatkowo termin zawieszenia spłaty kredytu ma ulec wydłużeniu z 3 do 6-ciu miesięcy.
 8. Świadczenie postojowe będzie mogło zostać przyznane osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (obecnie termin rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej musi być terminem przed dniem 1 lutego 2020 r.), przy czym pozostałe warunki uzyskania świadczenia postojowego dla samozatrudnionego pozostają bez zmian.
 9. Przedłużenie ustawowego terminu zwołania zebrania właścicieli lokali, jeśli termin ten przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Termin ten ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.”.
 10. Zwiększenie o 25% kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (tj. wynikających z art. 871 kodeksu pracy) przysługującemu pracownikowi, któremu z powodu COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu. Zwiększenie limitu potrąceń ma przysługiwać na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny,
 11. Uchylenie przepisu tarczy antykryzysowej (tj. art. 15 zzs), na mocy którego został zawieszony bieg terminów procesowych i sądowych. Bieg terminów procesowych i sądowych zostanie wznowiony po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0,
 12. Przedłużenie terminów składania rocznych sprawozdań o odpadach za rok 2019, tj. sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a oraz art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701).
 13. Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych operatorów, świadczących usługi przewozu pasażerskiego w transporcie kolejowym, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Projekt tzw. tarczy 3.0 jest obecnie procedowany w Sejmie, a następnie trafi pod obrady Senatu. Rozwiązania dotyczące zmian w prawie pracy, między innymi w zakresie możliwości złożenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę w formie e-mail czy jednostronnego obniżenia przez pracodawcę wymiaru etatu, ostatecznie nie znalazły się w projekcie ustawy, który trafił do Sejmu.

Niniejszy materiał został opracowany na podstawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (wersja projektu na dzień 28.04.2020 r.).

Michał Kołtunowicz

Aplikant adwokacki
+48 505 028 502 | m.koltunowicz@kglegal.pl


Bartosz Graś

Adwokat, wspólnik
+ 48 505 182 416 | b.gras@kglegal.pl